Povabilo k oddaji ponudbe za strokovne storitve v okviru transnacionalne delovne skupine za projekt CIRCULAR 4.0 (program Interreg Območje Alp)

06. 06. 2020

Povabilo k oddaji ponudbe za strokovne storitve v okviru transnacionalne delovne skupine za projekt CIRCULAR 4.0 (program Interreg Območje Alp)

Predmet tega javnega naročila je opravljanje strokovnih storitev s področja krožnega gospodarstva kot člana transnacionalne delovne skupine za Tehnološki park Ljubljana d.o.o. v okviru  projekta Circular4.0 (ASP870), Interreg Območje Alp SM3084.

Predmet povabila k oddaji ponudbe

Tehnološki park Ljubljana d.o.o (TPLJ) je partner projekta CIRCULAR 4.0, ki se izvaja v okviru transnacionalnega programa Interreg Območje Alp (ref. št. ASP870), katerega glavni namen je uvajanje digitalnih tehnologij, ki omogočajo spodbujanje prehoda majhnih in srednje velikih podjetij (MSP) na krožno gospodarstvo (angl. CE – Circular Economy) v Območju Alp - OA (angl. AS – Alpine Space). Projekt Circular4.0 sofinancira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Na projektu Circular4.0, ki traja od 1.10.2019 do 30.6.2022, sodeluje petnajst projektnih partnerjev in dvaindvajset opazovalcev iz petih držav. Tehnološki park Ljubljana sodeluje na projektu Circular4.0 kot vodilni partner projekta. Glavni cilj projekta CIRCULAR4.0 je krepitev digitalizacije MSP za spodbujanje inovacijskih procesov in pospešitev prehoda na CE v AS. Uvedba novih tehnologij, zlasti interneta stvari in velikih podatkovnih orodij, omogoča razvoj in uvedbo novih poslovnih modelov krožne ekonomije, ki pogosto temeljijo na delitveni ekonomiji, izposoji, a tudi ponovni uporabi in predelavi. Tehnične inovacije in orodja omogočajo sledenje izdelkom ali materialom v njihovi življenjski dobi, prav tako pa podaljšujejo življenjsko dobo in ohranjajo najvišjo možno vrednost produkta.

V okviru projekta Circular4.0 bodo vzpostavljene transnacionalne delovne skupine - TDS (angl. Transnational Working Groups -TWGs) za tri pristope, in sicer za modele krožnega oblikovanja, modele optimalne uporabe in modele za obnovitev vrednosti. Transnacionalne delovne skupine bodo imele aktivno vlogo ključnih usmerjevalcev tekom celotnega obdobja trajanja projekta v okviru vseh tematskih delovnih sklopov (DS), in sicer DS T1 (Približevanje krožnemu gospodarstvu v AS in krepitev doprinosa procesov digitalizacije, DS T2 (Benchlearning in aktivnosti izmenjave znanja za krepitev CE procesov v AS preko digitalizacije), DS T3 (Spodbujanje CE procesov v AS s pomočjo procesov digitalizacije) in DS T4 (Priprava in širjenje akcijskega načrta za podpro MSP pri implementaciji digitaliziranih procesov CE v AS).

Predmet tega javnega naročila je opravljanje strokovnih storitev s področja krožnega gospodarstva kot člana transnacionalne delovne skupine za Tehnološki park Ljubljana d.o.o. v okviru  projekta Circular4.0 (ASP870), Interreg Območje Alp SM3084.

Vsebina naročila

Strokovne storitve bodo obsegale strokovno pomoč s področja krožnega gospodarstva pri izvedbi sledečih aktivnosti v okviru projekta Circular4.0:

a)  Priprava, udeležba in aktivno sodelovanje na uvodnem sestanku za aktivnost A.T1.2 Vzpostavitev transnacionalnih delovnih skupin za podporo krožnega gospodarstva s procesi digitalizacije s poudarkom na udeležbi in aktivnem sodelovanju na Uvodnem sestanku transnacionalne delovne skupine za pristop k modelu optimalne uporabe (D.T1.2.2). Predvideno časovno obdobje izvedbe: junij 2020, okvirna ocena potrebnega časa za izvedbo: 0,5 dni

b) Priprava in sodelovanje na aktivnosti A.T1.3 Potrebe, pričakovanja uporabnikov in SWOT analiza za oblikovanje celovitega načrta AS v povezavi z izročkom T1.3.1 Modeli krožnega oblikovanja in digitalnih tehnologij – mapiranje in analiza ter D.T1.3.2 Vzpostavitev CE v AS skupnosti za dvig znanja, izmenjavo dobrih praks in krepitev sodelovanja. Predvideno časovno obdobje izvedbe: junij 2020 – julij 2020, okvirna ocena potrebnega časa za izvedbo: 0,5 dni

c)  Priprava in sodelovanje na aktivnosti A.T1.4 Uskladitev strategij, načrtov in referenčnih industrijskih sektorjev za implementacijo procesa digitalizacije in CE v AS v povezavi z D.T1.4.1 Poročilo za uskladitev krožne ekonomije in digitalizacije z KET, S3 in drugimi strategijami v Območju Alp, D.T1.4.2 Poročilo industrijskih sektorjev izbranih s strani posameznih območij glede na potrebe in izbranih pristopov CE ter D.T1.4.3 CE in digitalizacija za alpske MSP-je: perspektive, potrebe in pričakovanja. Predvideno časovno obdobje izvedbe: junij 2020 – september 2020, okvirna ocena potrebnega časa za izvedbo: 0,5 dni

d) Priprava, udeležba in aktivno sodelovanje v okviru aktivnosti A.T2.1 Določitev potreb udeležencev za usposabljanja v povezavi z izročkom T2.1.2 Srečanje transnacionalnih delovnih skupin za doprinos k procesu. Predvideno časovno obdobje izvedbe: junij 2020 – september 2020, okvirna ocena potrebnega časa za izvedbo: 0,5 dan

e) Priprava, udeležba in aktivno sodelovanje v okviru aktivnosti A.T2.2 Benchlearning in aktivnosti medsebojnega pregledovanja namenjene posrednikom, ponudnikom storitev in javnim akterjem v povezavi z izročkom T2.2.1 Poročilo študijskih obiskov v tujini (predvidoma Francija ali Nemčija, 2 dni). Predvideno časovno obdobje izvedbe: junij 2020 – oktober 2020, okvirna ocena potrebnega časa za izvedbo: 2 dni

f) Priprava in sodelovanje v okviru aktivnosti A.T2.3 Vzpostavitev orodij za krepitev CE z digitalnimi procesi v povezavi z izročkom T2.3.2 Transnacionalne delovne skupine za doprinos k sklopu orodij. Predvideno časovno obdobje izvedbe: julij 2020 – november 2020, okvirna ocena potrebnega časa za izvedbo: 0,5 dni

g) Priprava in sodelovanje v okviru aktivnosti A.T3.1 Načrtovanje digitalnih procesov za CE v AS pripravljenih za MSP v povezavi z izročkom T3.1.2 Načrt izvedljivosti AS za spodbujanje pristopa optimalne rabe CE preko digitalizacije (predvidoma povezano s partnerskim sestankom v Nemčiji ali Avstriji). Predvideno časovno obdobje izvedbe: november 2020 – marec 2021, okvirna ocena potrebnega časa za izvedbo: 1,5 dni

h) Priprava in sodelovanje v okviru aktivnosti A.T3.2 Eksperimentiranje transnacionalnih akcij za podporo CE pristopov preko digitalizacije v povezavi z izročkom T3.2. Lokalne akcije za implementacijo pristopa CE optimalne uporabe preko procesov digitalizacije (predvidoma povezano s partnerskim sestankom v Avstriji). Predvideno časovno obdobje izvedbe: januar 2021 – september 2021, okvirna ocena potrebnega časa za izvedbo: 1 dan

i) Priprava in sodelovanje v okviru aktivnosti A.T3.3 Ocena uspešnosti implementiranih ukrepov v povezavi z izročkom T3.3 Poročilo evalvacije pilotov za vse tri transnacionalne akcije (predvidoma povezano s partnerskim sestankom v Italiji). Predvideno časovno obdobje izvedbe: januar 2021 – oktober 2021, okvirna ocena potrebnega časa za izvedbo: 1 dan                                 

j) Priprava, udeležba in aktivno sodelovanje v okviru aktivnosti A.T4.2 Akcijski načrt za spodbudo CE procesov v MSP v AS z doprinosom digitalizacije v povezavi z izročkom T4.1.1 Srečanja transnacionalnih delovnih skupin, D.T4.1.2 Doprinos EU in EUSALP k akcijskemu načrtu (priprava, udeležba in sodelovanje na dveh delavnicah: EU in EUSALP) ter sodelovanje pri pripravi D.T4.1.3 Circular4.0 akcijskega načrta (predvidoma povezano s partnerskim sestankom v Avstriji). Predvideno časovno obdobje: julij 2021 – marec 2022, okvirna  ocena potrebnega časa za izvedbo: 1 dan                                        

k) Priprava in sodelovanje v okviru aktivnosti A.T4.2 Kapitalizacija CIRCULAR4.0 na regionalni in transnacionalni ravni. Predvideno časovno obdobje: marec 2022 – marec 2022,  okvirna  ocena potrebnega časa za izvedbo: 0,5 dni

l) Priprava in sodelovanje v okviru aktivnosti A.T4.3 CIRCULAR4.0 nadaljevalne akcije in dogovori (predvidoma povezano z zaključno konferenco in partnerskim sestankom v Ljubljani). Predvideno časovno obdobje: november 2021 – marec 2022, okvirna ocena potrebnega časa za izvedbo: 0,5 dni

Opomba

Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva, da bo poleg zgoraj naštetih aktivnosti potrebno zagotoviti tudi komunikacijo s partnerji in drugimi člani transnacionalnih delovnih skupin kot tudi usmerjanje in vsebinsko podporo pri oblikovanju študijskih obiskov, delavnic, konferenc in drugih dogodkov ter strokovnih vsebin povezanih s posamezno projektno aktivnostjo, ki se nanaša na izvedbo aktivnosti v okviru transnacionalnih delovnih skupin.

Udeležba na sestankih transnacionalnih delovnih skupin, ki so predvideni v tujini, bo v dogovoru z naročnikom možna tudi v obliki virtualnih srečanj.

Skupna okvirna ocena potrebnega časa za izvedbo vseh zgoraj navedenih aktivnosti je 10 dni.

Izbrani ponudnik bo za posamezno izvedeno oz. opravljeno aktivnost (navedeno v tej točki) upravičen vsako tromesečje izstaviti račun v znesku, ki ustreza deležu okvirne ocene potrebnega časa za izvedbo te posamezne aktivnosti glede na skupno okvirno oceno potrebnega časa za izvedbo vseh aktivnosti (t.j. 10 dni).

Zainteresirani ponudnik naj upošteva, da poteka komunikacija s projektnimi partnerji v angleškem jeziku ter, da morajo biti v tem jeziku pripravljeni tudi vsi dokumenti.

Izhodišča za pripravo ponudbe

Pogoji za izbor ponudnika so sledeči:

  • ponudnik mora zagotoviti sodelovanje vsaj 1 strokovnjaka s področja krožnega gospodarstva in ga poimensko navesti v ponudbi.
  • strokovnjak mora imeti izobrazbo VII. stopnje oz. magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) ali višje.

Ponudba mora vsebovati življenjepis strokovnjaka z vsebinskim opisom njegovih referenc oz. delovnih izkušenj, dokazila o izobrazbi ter izpolnjene obrazce (ki vključujejo ustrezne priloge):

Obrazec 1: Osnovni podatki ponudnika;

Obrazec 2: Finančni del ponudbe;

Obrazec 3: Reference ponudnika;

Obrazec 4: Vzorec pogodbe, parafiran na vsaki strani

Merila za izbor

Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba, ki je določena kot ponudba z najvišjim številom prejetih točk. Število točk, ki jih prejme posamezna ponudba, se izračuna kot vsota točk pri vsakem od meril, ki so določena v naslednji tabeli: 

Merila

Točke

Merilo a)

-          Cena brez DDV (vseh 40 točk prejme ponudnik z najnižjo ceno*, ostali ponudniki prejmejo sorazmerno manjše število točk. Upošteva se sledeča formula: št. točk = cena najugodnejšega ponudnika / ponujena cena x 40)

 

40

Merilo b)

-          V obdobju 2017 – 2020 vsaj tri konkretne izkušnje iz poslovnega svetovanja na področju razvoja organizacijskih kompetenc ali poslovnih preobrazb ali inovacijskih poslovnih modelov.

-          V obdobju 2017 – 2020 vsaj štiri konkretne izkušnje iz poslovnega svetovanja na področju razvoja organizacijskih kompetenc ali poslovnih preobrazb ali inovacijskih poslovnih modelov. 

 

10

 

20

 

Merilo c)

-          Vodenje oz. sodelovanje na vsaj dveh projektih s področja krožne ekonomije v obdobju 2017 - 2020.

-          Vodenje oz. sodelovanje na vsaj treh projektih s področja krožne ekonomije v obdobju 2017 – 2020.

 

10

 

20

Merilo d)

-          V obdobju 2017 – 2020 sodelovanje na področju krožnega gospodarstva na vsaj dveh domačih ali mednarodnih dogodkih v obliki strokovnega predavanja, sodelovanja na okrogli mizi, vodenje delavnice ali kot govorec na konferenci.

-          V obdobju 2017 – 2020 sodelovanje na področje krožnega gospodarstva na vsaj treh domačih ali mednarodnih dogodkih v obliki strokovnega predavanja, sodelovanja na okrogli mizi, vodenje delavnice ali kot govorec na konferenci.

 

10

 

 20


V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov imela enako število točk glede na postavljena merila, bo izbran ponudnik, čigar strokovnjak ima več referenc pri merilu pod točko c in d. V kolikor dva ali več ponudnikov doseže enako število točk tega naročila tudi pri merilu c in d, se izbere tistega ponudnika, ki je prej oddal ponudbo.

* Pri razvrščanju ponudb se upošteva skupna ponudbena cena ponudbenega predračuna v EUR brez DDV.

Predviden časovni in finančni okvir

Strokovne storitve se izvajajo od podpisa pogodbe v skladu s terminskim načrtom projekta do zaključka projekta, to je 30. 6. 2022. Okvirni časovni termini so navedeni pod točko 2, vendar pa se lahko spreminjajo glede na časovno dinamiko izvedbe projekta Circular4.0, o čemer bo izbrani ponudnik sproti in pravočasno obveščen. V primeru podaljšanja projekta, se pogodba podaljša za čas trajanja projekta.

Zagotovljena sredstva naročnika namenjena za to evidenčno naročilo znašajo maksimalno 7.320,00 EUR z DDV, oziroma 6.000,00 EUR brez DDV (t.j. najvišji možni znesek, ki je lahko izplačan na podlagi tega naročila, ne glede na dejansko število opravljenih dni za strokovne storitve).

Izbrani ponudnik bo račune izdal in dokazila (pisna gradiva in prisotnost na sestankih) predložil na osnovi izvedenih strokovnih storitev v okviru projekta Circular4.0.

Plačilni pogoji

Naročnik se zavezuje, da bo plačilo za potrjeno opravljeno storitev izvedel po tem, ko bo od izbranega ponudnika prejel račun s poročilom (strokovni prispevek k posameznemu izročku navedenim v točki 2) in dokazili (dokazila o udeležbi na sestankih/srečanjih transnacionalnih delovnih skupin, ter pisna gradiva – npr. prezentacije ter liste prisotnih in/ali fotografije), in sicer najkasneje v roku 30 dni od dneva potrditve opravljene storitve. Na osnovi potreb se Tehnološki park Ljubljana in izbrani strokovnjak dogovorita o potrebnem časovnem obsegu za pregled poročil, rezultatov in pridobitev povratnih informacij vsakič posebej kot tudi o časovnih rokih za izvedbo aktivnosti.

Oddaja vloge in sklenitev pogodbe

Ob prijavi mora ponudnik priložiti vse zahtevane podatke in dokumente iz točke tri.

Z oddajo vloge ponudnik izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja. Ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarja za pravilnost navedb v vlogi.

Oddaja vloge

Vloge morajo prispeti na poštni naslov: Tehnološki park Ljubljana d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana ali na

elektronski naslov: ales.pevc@tp-lj.si z navedbo zadeve: Ponudba za izvajanje storitev v projektu CIRCULAR 4.0 (Interreg Območje Alp).

Za pravočasno dostavljeno ponudbo bo šteta tista ponudba, ki bo dostavljena preko elektronske pošte do vključno 11. 6. 2020 do 14:00 ure.

Kontaktni osebi za dodatne informacije: Aleš Pevc, e-naslov: ales.pevc@tp-lj.si, tel.: (01) 620 1 770.

Naročnik, Tehnološki park Ljubljana d.o.o., lahko ponudnike pozove k dopolnitvi vloge. 

Postopek obravnave vlog

Postopek obravnave vlog poteka v dveh fazah. V prvi fazi Tehnološki park Ljubljana d.o.o. prejme in obravnava prispele vloge. V primeru, da ponudnik izpolnjuje pogoje evidenčnega naročila, se v drugi fazi izvede selekcijski postopek in izbere ustreznega ponudnika. Tehnološki park Ljubljana d.o.o. si pridržuje pravico, da ni dolžan utemeljevati zavrnitve ali potrditve posamezne vloge.

Sklenitev pogodbe

Pogodba bo sklenjena v dveh izvodih, od katerih dobi vsaka stranka po en podpisan izvod.

 

Dopolnitev dokumentacije:

Na podlagi prejetih vprašanj, dodajamo pojasnil k povabilu k oddaji ponudbe za strokovne storitve v okviru transnacionalne delovne skupine za projekt CIRCULAR 4.0 (program Interreg Območje Alp) in sicer v delu, ki se nanaša na rok za oddajo ponudb po pošti.

Rok za vloge, ki se oddajajo po pošti je 11.6.2020, do 23:59 ure, vloge morajo biti oddane priporočeno! Velja datum in ura oddaje pošiljke.

Nazaj