Povabilo k oddaji ponudbe za strokovne storitve inovacijskega svetovanja v okviru projekta Smart Space

20. 09. 2019

financiranega iz programa Interreg Alpine Space, št. naročila EU/17/2019

 1. Predmet javnega naročila

TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA d.o.o. (v nadaljevanju: TPLJ) je partner v transnacionalnem projektu SMART SPACE, ki je del programa Interreg Alpine Space preko katerega izboljšuje inovacijsko sposobnost in konkurenčnost proizvodnega sektorja s pomočjo digitalne transformacije.

Cilj projekta SMART SPACE (v nadaljevanju: projekt) je pomoč pri uvajanju sistema inovacij in okrepitev sodelovanja vseh deležnikov quadruple helix ekosistema  ter spodbujanje razvoja pametnih tovarn v skladu s strategijo pametne specializacije. Končni cilj projekta je vzpostavitev platforme (Digital Innovation Hub) za pomoč vsem deležnikom pri vzpostavljanju Industrije 4.0. ter njeno pilotno testiranje skozi nudenje pomoči podjetjem. V Sloveniji načrtujemo izvedbo pilotnih projektov skozi izobraževanje posrednikov, izobraževanj za podjetja, individualnih svetovanj in povezovalnih dogodkov ter tudi izobraževanj za odločevalce (snovalce politik) preko različnih forumov in dogodkov.

To naročilo se nanaša na delovni sklop projekta SMART SPACE št. 3.3 - ukrepi, naslovljeni na MSP, z namenom krepitve inovacijskih procesov znotraj industrije 4.0 in pametnih tehnologij.

Predmet tega naročila so strokovne storitve svetovanja s področja digitalne transformacije, digitalnih poslovnih modelov oz. industrije 4.0 za mala in srednje velika podjetja (MSP).

 1. Vsebina naročila 

Strokovne storitve bodo obsegale strokovno pomoč pri izpeljavi aktivnosti na projektu, določenih v tem povabilu. Ponudnik naj v ponudbo vključi naslednje storitve, pri čemer naj ponudnik upošteva, da poteka komunikacija s projektnimi partnerji v angleškem jeziku ter da morajo biti v tem jeziku pripravljeni tudi vsi dokumenti (navodila, vprašalniki, končni izdelek in podobni dokumenti):

 1. a) Izvedba strokovnih svetovanj s področja digitalne transformacije, digitalnih poslovnih modelov oz. industrije 4.0 za vsaj 10 MSP podjetij.

Strokovne storitve iz tega povabila se  morajo izvesti od dneva podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem do najkasneje 20. oktobra 2019. Strokovne storitve svetovanj s področja digitalne transformacije, digitalnih poslovnih modelov oz. industrije 4.0 so predvidene v obsegu vsaj 2-3 ur na posamezno podjetje.

Od izbranega ponudnika se pričakuje sodelovanje, izvajanje in strokovno usmerjanje predvidenih nalog, medtem ko bo naročnik zagotovil vodenje aktivnosti, splošno komunikacijo z javnostjo, komunikacijo z lastnimi deležniki in TPLJ skupnostjo. V času izvajanja tega naročila in aktivnosti povezanih z njim izbrani ponudnik aktivnosti izvaja v imenu in za ime naročnika, TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA d.o.o.

 1. Drugi elementi naročila

Naročnik Tehnološki park Ljubljana d.o.o. bo zagotovil:

 • vodenje aktivnosti,
 • dostop do projektne dokumentacije,
 • vključevanje ponudnika v redno komunikacijo s projektnimi partnerji,
 • usmerjanje pri izvedbi storitve.

Od ponudnika se pričakuje, da bo zagotovil naslednje:

 • vključitev vsaj 10 MSP podjetij v strokovno svetovanje
 • strokovno usposobljene izvajalce za izvedbo predvidenih dejavnosti,
 • izdelavo vseh izdelkov, list prisotnosti, poročil in drugih dokumentov v angleškem jeziku oz. po potrebi v slovenskem jeziku,
 • ponudniku bo za izvedbo naročenih storitev uporabil svojo mrežo partnerjev in kontaktov,
 • prilagodljivost pri izvajanju svojih nalog, glede na časovni potek javnega naročila.

 1. Pogoji za izbiro ponudnika

Izbrani ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje in zahteve:

 1. a) izkušnje s svetovanjem oziroma izvajanjem delavnic v MSP podjetjih v zadnjih petih letih s področja digitalne transformacije, digitalnih poslovnih modelov oz. industrije 4.0 (IoT, Clouds, Big Data, Robotika, avtomatizacije, 3D printing, itd…), ki se izkazuje s podpisano izjavo o uspešno izvedenih svetovanjih oz. delavnicah s tega področja (Obrazec 4).

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe 

Ponudba mora vsebovati izpolnjene obrazce:

 1. Predviden časovni okvir in najvišja vrednost naročila 

Aktivnosti se pričnejo izvajati s podpisom pogodbe. Časovnica je navedena v točki 2. vsebina naročila, vendar pa se le ta lahko spreminja glede na spremembe časovnice projekta SMART SPACE in dinamiko partnerstva, o čemer bo izbrani ponudnik vedno obveščen vsaj 8 dni pred predvidenim datumom pričetka aktivnosti. Ekspertne storitve se izvajajo od podpisa pogodbe do zaključka javnega naročila, ki naj obsega poročilo o izvedenih storitvah.

Pogodba z izbranim izvajalcem se zaključi s sprejemom končnega poročila oziroma najkasneje do 30. 10. 2019. Najvišja vrednost za izvedbo storitve vsaj 10 svetovanj je 4.000,00 EUR z DDV, oziroma 3.278,68 EUR brez DDV (t.j. najvišji možni znesek, ki je lahko izplačan na podlagi tega naročila, ne glede na število opravljenih ur svetovanja oziroma število svetovanj).

Izbrani ponudnik bo račune izdal na osnovi izvedenih storitev, mesečno bo dostavil vsebinska poročila z dokazili (časovnice, podpisane liste prisotnosti na sestankih in drugih dogodkih,...).

 1. Plačilni pogoji

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za potrjeno opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Predvidena so mesečna plačila na podlagi poročil o izvedenih storitvah z dokazili in časovnicami opravljenega dela, ki jo pripravi ponudnik in potrdi naročnik, v petnajstih (15) dneh od izstavitve računa.

 1. Merila za izbor

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, ki je določena kot ponudba z najvišjim številom prejetih točk. Število točk, ki jih prejme posamezna ponudba, se izračunana kot vsota točk pri vsakem od treh meril, kot so določena v naslednji tabeli:

Merilo:

max. št. točk:

*   (1) Ponudnikova cena brez DDV (točke prejme ponudnik z najnižjo ceno)

50

    (2) Merilo Število vključenih MSP podjetij v strokovno svetovanje:

-          Ponudnik bo vključil od 10 do 12 podjetij

-          Ponudnik bo vključil od 13 do 15 podjetij

-          Ponudnik bo vključil več kot 15 podjetij

 

 

10

15

20

    (3) Merilo a) točke 4 tega naročila:

-          opravljenih od 2 do 5 svetovanj oziroma izvedenih usposabljan za MSP podjetja s področja digitalne transformacije, digitalnih poslovnih modelov oz. industrije 4.0 (IoT, Ai, Clouds, Big Data, robotika, avtomatizacija, 3D printing, itd…), v zadnjih petih letih

-          opravljenih 6 do 9 svetovanj oziroma izvedenih delavnic za MSP podjetja s področja digitalne transformacije, digitalnih poslovnih modelov oz. industrije 4.0 (IoT, Ai, Clouds, Big Data, robotika, avtomatizacija, 3D printing, itd…), v zadnjih petih letih

-          opravljenih več kot 10 svetovanj oziroma izvedenih usposabljan za MSP podjetja s področja digitalne transformacije, digitalnih poslovnih modelov oz. industrije 4.0 (IoT, Ai, Clouds, Big Data, robotika, avtomatizacija, 3D printing, itd…), v zadnjih petih letih

 


10

 

15

 

30

 

* V primeru da dva ali več ponudnikov ponudi enako najnižjo ceno storitev brez DDV, se točke za merilo (1) dodelijo ponudniku, ki doseže več točk pri merilih (2) in (3). V kolikor dva ali več ponudnikov doseže enako število točk tudi pri merilu (2) in (3) tega naročila, se točke za merilo (1) dodelijo tistemu ponudniku, ki je prej oddal ponudbo.

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako ekonomsko najugodnejšo ponudbo (t.j. enak seštevek točk po merilu (1), (2) in (3)), bo izbran ponudnik, ki doseže večje število točk pri merilu (3). 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbo mora ponudnik predložiti v pisni obliki na naslov naročnika:

TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA d.o.o.
Tehnološki park 19
1000 Ljubljana

ali preko elektronskega sporočila na ales.pevc@tp-lj.si.

Za pravočasno dostavljeno ponudbo bo šteta tista ponudba, ki bo dostavljena preko elektronske pošte do vključno 27. septembra 2019 do 14:00 ure ali poslana po pošti priporočeno s povratnico do tega roka. V kolikor je ponudba poslana pisno, mora biti iz poštnega žiga jasno razviden datum in ura pošiljanja ponudbe.
 

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Aleš Pevc, e-naslov: ales.pevc@tp-lj.si,
tel.: (01) 6203474.

O izboru ponudnika bo odločala komisija, sestavljena iz treh članov Tehnološkega parka Ljubljana. Izbranega ponudnika bomo o izboru komisije obvestili najkasneje do 30. septembra 2019.

Odgovorna oseba:

Dr. Jernej Pintar,

direktor

Ljubljana, 20. september 2019

Nazaj