Javni poziv za izvajanje strokovnih storitev usmerjanja projekta, ter povezovanja in mreženja v okviru projekta ODEON financiranega iz programa Interreg Mediterranean

20. 02. 2019

Javni poziv za izvajanje strokovnih storitev usmerjanja projekta, ter povezovanja in mreženja v okviru projekta ODEON financiranega iz programa Interreg Mediterranean
 1. Predmet poziva - ponudbe

Tehnološki park Ljubljana d.o.o je partner projekta ODEON (financiranega iz Programa Interreg Mediterranean), katerega glavni cilj je vzpostavitev in testiranje modela in s tem povezanih inštrumentov za izgradnjo inovativnega podatkovnega grozda, ki ga sestavljajo mala in srednja podjetja, startupi in raziskovalne ustanove, z namenom, da  razvijejo podjetniško, tržno in socialno vrednost odprtih podatkov.

Ustanovljeni podatkovni grozd bo združeval lokalne ponudnike storitev (Data HUBe), ki bodo skupaj usmerjali in ozaveščali javne inštitucije, da bodo le te objavljale kvalitetne odprte podatke, ter s tem zagotavljale pomoč malim in srednjim podjetjem ter startupom pri razvoju inovativnih izdelkov in storitev, namenjenih prebivalcem. Posledično se bodo storitve in izdelki razvijali v širšem okolju, skozi izvedbo pilotskih aktivnosti, pa se bo povečal vpliv tako na širše politike obdelovanja podatkov, kot tudi vpliv podatkovnega gospodarstva za trajnostno rast mediteranske regije.

Projekt ODEON na katerega se nanaša ta poziv, bo z svojimi dejavnostmi naslavljal tako lokalne, regionalne kot nacionalne oblasti za izboljšanje izvajanja politik e-uprave (javni informacijski sistem); grozde in MSP, ki se ukvarjajo s podatki, digitalnimi tehnologijami in strateškimi sektorji mediteranske regije (modra in zelena rast, kreativne industrije), s ciljem inoviranja ter razvoja podjetništva. Projekt ODEON ni namenjen samo gospodarski rasti območja Mediterana, temveč želi tudi prispevati k spodbujanju socialnih inovacij.

Predmet tega javnega poziva je opravljanje strokovnih storitev s področja usmerjanja projekta in preverjanje rezultatov razvitih v okviru projekta ODEON, ter povezovanje dobrih praks uporabe odprtih podatkov za razvoj podjetniških pobud med državami, iz katerih prihajajo partnerji projekta ODEON.

 

 1. Vsebina naročila

Strokovne storitve bodo obsegale strokovno pomoč pri usmerjanju in izvedbi sledečih aktivnosti na projektu:

a) Usmerjanje projekta, s pregledom izvedenih aktivnosti ter preverjanje rezultatov - po potrebi, zagotavljanje povratnih informacij ob pozivu projektnega partnerja TPLJ,

b) Udeležba na projektnih dogodkih - po potrebi in v dogovoru s projektnim partnerjem TPLJ,

c) Povezovanje dobrih praks uporabe odprtih podatkov med javnimi in zasebnimi deležniki za razvoj podjetniških idej med državami, iz katerih prihajajo partnerji projekta ODEON,

d) Usmerjanje in vsebinsko podporo pri oblikovanju študijskih obiskov, tematskih delavnic in drugih dogodkov,

e) Komunikacija s partnerji in drugimi opazovalci v projektu - po potrebi in v dogovoru s projektnim partnerjem TPLJ,

f) Pregled končnih izdelkov projekta s priporočili in smernicami za nadaljnje strateško sodelovanje z vsemi deležniki v ekosistemu.

Zainteresirani kandidat naj upošteva, da poteka komunikacija s projektnimi partnerji v angleškem jeziku ter, da morajo biti v tem jeziku pripravljeni tudi vsi dokumenti.

 

 1. Izhodišča za pripravo vloge

Ob prijavi morajo zainteresirani kandidati priložiti;

 • Osnovne podatke strokovnjaka: Ime in priimek, naslov, davčna in EMŠO številka,
 • Kratek vsebinski opis delovnih izkušenj s področja odprtih podatkov ter delovanja v domačem in mednarodnem prostoru v zadnjih 3 letih,
 • Življenjepis z dokazili o izobrazbi,
 • Ter izjavo o izpolnjevanju zahtevanih pogojev javnega poziva. (Glej prilogo 1)

Pogoji za kandidiranje za mesto svetovalca so sledeči:

 • Izobrazba VII. stopnje ali višje,
 • Neposredne reference, ki izkazujejo ustrezno delovanje na področju odprtih podatkov, tako v domačem, kot mednarodnem okolju,
 • Vsaj 3 let delovnih izkušenj na področju odprtih podatkov in razvoja e-storitev,
 • Nekaznovanost, plačani davki, prispevki in druge javnopravne dajatve

Predvidevamo sodelovanje enega strokovnjaka. V primeru večjega interesa in števila prijav bomo strokovnjake izbrali na osnovi referenc s področja odprtih podatkov in vpetosti v mednarodne aktivnosti na tem področju.

 

Merila za izbor

Merilo za izbor so reference s področja vodenja in razvoja projektov na področju odprtih podatkov delovanja v domačem in mednarodnem okolju ter razvoja e-storitev na tem področju v zadnjih 3 letih:

Merilo

Teža

Merilo a)

-          Vodenje enega projekta s področja uporabe odprtih podatkov, v obdobju zadnjih 3 let

-          Vodenje 2 projektov s področja uporabe odprtih podatkov, v obdobju v zadnjih 3 letih

-          Vodenje 3 ali več projektov s področja uporabe odprtih podatkov, v obdobju v zadnjih 3 letih

10%

20%

40%

Merilo b)

-          sodelovanje pri razvoju e-storitev s področja odprtih podatkov

DA 10%

NE 0%

Merilo c)

-          priprava ene študije/strategije/projektne dokumentacije s področja odprtih podatkov v zadnjih treh letih

-          priprava 2 študij/strategij/projektnih dokumentacij s področja odprtih podatkov v zadnjih treh letih

-          priprava vsaj treh študij/strategij/projektnih dokumentacij s področja odprtih podatkov v zadnjih treh letih


10%

15%

20%

Merilo d)

-          Organizacija enega dogodka s področja uporabe odprtih podatkov, v obdobju zadnjih 3 let

-          Organizacija 2 dogodkov s področja uporabe odprtih podatkov, v obdobju zadnjih 3 let

-          Organizacija 3 ali več dogodkov s področja uporabe odprtih podatkov, v obdobju v zadnjih 3 let


0%

10%

30%


V primeru, da bosta dva ali več strokovnjakov imela enako število točko, glede na postavljena merila, bo izbran strokovnjak, ki ima več referenc pri merilu a in d).

 1. Predviden časovni in finančni okvir

Ekspertne storitve se izvajajo od podpisa pogodbe, do predvidenega zaključka projekta, to je 30. 6. 2020. V primeru podaljšanja projekta, se pogodba podaljša za čas trajanja projekta.

Predvidena cena svetovalnega dne je 100 €, vključno z DDV. Predviden obseg del je do 10 svetovalnih dni za usmerjanje in pregled rezultatov projekta. V primeru, da se bo naročnik odločil za povabilo strokovnjaka k udeležbi na mednarodnih sestankih, bo strokovnjaku poleg pokritja cene svetovalnega dne kril tudi potne stroške, stroške nastanitve in dnevnice. Predvideva se udeležba na do 4 partnersko mreženjskih sestankih do konca projekta.

 

Plačilni pogoji

Naročnik se zavezuje, da bo plačilo za potrjeno opravljeno storitev izvršil najkasneje v roku 30 dni po opravljeni storitvi in prejemu zahtevka z morebitnimi dokazili. Na osnovi potreb se TPLJ in izbrani strokovnjak dogovorita o potrebnem časovnem obsegu za pregled poročil, rezultatov in pridobitev povratnih informacij vsakič posebej, kot tudi o časovnih rokih.

 

 1. Oddaja vloge in sklenitev pogodbe

Ob prijavi morajo kandidati priložiti zahtevane podatke in dokumente iz točke tri, ki vsebujejo kratek življenjepis z vsebinskim opisom referenc oz. delovnih izkušenj, ter izjavo o izpolnjevanju zahtevanih pogojev javnega poziva.

Celotna vloga za ekspertne storitve v projektu ODEON ne sme biti daljša od treh A4 strani (glej Prilogo 1).

Z oddajo vloge kandidati izrecno dovoljujejo obdelavo in uporabo njihovih osebnih podatkov izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja. Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi.

Vloge morajo prispeti: 

na poštni naslov: Tehnološki park Ljubljana d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana ali

elektronski naslov: ales.pevc@tp-lj.si

z navedbo zadeve: Javni poziv za izvajanje storitev v projektu ODEON

Za pravočasno dostavljeno ponudbo bo šteta tista ponudba, ki bo dostavljena preko elektronske pošte do vključno 4. 3. 2019 do 14:00 ure.

Kontaktni osebi za dodatne informacije: Simona Kneževič Vernon, e-naslov: simona.vernon@tp-lj.si, Aleš Pevc, e-naslov: ales.pevc@tp-lj.si, tel.: (01) 6203474.

Naročnik, Tehnološki park Ljubljana d.o.o., lahko vlagatelje pozove k dopolnitvi vloge.


Proces obdelave vloge:

Obdelava poteka v dveh fazah. V prvi fazi Tehnološki park Ljubljana d.o.o. prejme in obravnava prispele vloge. V primeru, da kandidat izpolnjuje pogoje iz javnega poziva, se v drugi fazi izvede selekcijski postopek in izbere ustreznega strokovnjaka. Tehnološki park Ljubljana d.o.o. si pridržuje pravico, da ni dolžan utemeljevati zavrnitve ali potrditve posamezne vloge.

Sklenitev pogodbe

Pogodba bo sklenjena v dveh izvodih od katerih dobi vsaka stranka po en podpisan izvod.

 

Odgovorna oseba:
Matej Cerar, direktor
Tehnološki Park Ljubljana 

Ljubljana, 20.2.2019

Uradno povabilo je na voljo na sledeči povezavi >>

Povezava do dokumenta: Priloga 1

 

Nazaj