Strateški posvet HealthDay.si na temo Na vrednosti osnovanega zdravstvenega sistema (VBHC)

09. 04. 2021

Strateški posvet HealthDay.si na temo Na vrednosti osnovanega zdravstvenega sistema (VBHC)

V sredo, 31. marca 2021 smo izvedli že 2. strateški posvet skupnosti HealthDay.si, kjer so strokovnjaki s področja zdravstva in zdravstvene oskrbe ugotovili, da imamo v Sloveniji vse nastavke za uspešno nadgradnjo trenutnega sistema vrednotenja zdravstvenih storitev, le začeti je treba.

Dr. Ingel Demedts iz AZ Delta Hospital v Belgiji nam je predstavil lasten primer implementacije na vrednosti osnovanega zdravljenja pri terapiji pljučnega raka. Z uvedbo rednega spremljanja pacientov jim je uspelo izboljšati kakovost življenja in vključenost v zdravljenje. Hkrati so hitreje zaznali večino stranskih učinkov in jih posledično hitreje tudi odpravili ter v celotno zdravljenje vključili osebnega zdravnika, ki mu je pacient predan v oskrbo po končanem zdravljenju v bolnišnici. Uvedba celovitega tedenskega digitaliziranega spremljanja pacientov se je skozi pilotni projekt izkazala kot izjemno učinkovita, zato z dejavnostmi nadaljujejo v še večjem obsegu.

Doc. dr. Aleš Rozman s Klinike Golnik, Andreja Uštar z Onkološkega inštituta, doc. dr. Tina Bregant kot predstavnica Ministrstva za zdravje, Anka Bolka z Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani so z moderatorko doc. dr. Valentina Prevolnik Rupel z Inštituta za ekonomska raziskovanja razmišljali o tem, kako področje nadgraditi v slovenskem zdravstvu.  

Že danes imamo pri nas na voljo dovolj podatkov, ki jih lahko uporabimo za vzpostavitev na vrednosti osnovanega zdravstvenega sistema. Z vidika izvajalcev zdravstvenih storitev so za uvajanje sprememb v širšem merilu ključne spodbude, benchmarking pa mora postati praksa. Stroka mora za začetek jasno definirati cilje in postaviti merljive rezultate in kazalnike, sistemsko pa moramo to podpreti z ustrezno IT infrastrukturo. Način spremljanja stroškov zdravstvenih storitev pri modelu VBHC ni drugačen od sistema, ki ga že imamo – vendar pa se v Sloveniji še vedno kar 40 % stroškov ne beleži po posameznem pacientu.

Bistvena izboljšava pri tovrstnem plačevanju je upoštevanje vidikov kakovosti in izidov zdravljenja pri plačevanju storitev. Dosedanjemu modelu plačevanja bolnišničnih storitev, ki temelji na skupinah primerljivih primerov, bi bilo pri obračunu treba dodati nekatere elemente, med drugim PROM - pacientovo poročilo o izidih zdravljenja, s čimer bi lažje nagradili tiste zdravstvene storitve, ki prinašajo manj zapletov in povečujejo zadovoljstvo pacientov. Gostje okrogle mize so se strinjali, da je Slovenija zrela za implementacijo takih pristopov, vendar pa je ključen miselni preobrat vseh akterjev, saj  gre za veliko več kot le spremembo obračunskega modela.

Veseli nas, da smo na strateškem posvetu opazili velik konsenz med slovenskimi strokovnjaki s področja zdravstva in zdravstvene oskrbe, saj za pacienta vpeljava VBHC pomeni tudi uvedbo personalizirane obravnave, kar pa lahko pozitivno vpliva tudi na uspeh zdravljenja in večje zadovoljstvo pacientov.

Kontakt:

Urška Rauter Gaber: urska.rauter@tp-lj.si

Dogodek smo organizirali v sodelovanju in s podporo Roche Slovenija.

HealthDay.si je vodilna slovenska skupnost za inovacije v zdravstvu.

Delujemo kot povezovalec med vsemi deležniki, pri čemer pacienta postavljamo na prvo mesto.

Od 2014 do danes smo organizirali vrsto dogodkov, nudimo podporo inovativnim podjetjem v zdravstvu, smo člani mednarodne mreže zdravstvenih ekosistemov European Connected Health Alliance. Delujemo v okviru Tehnološkega para Ljubljana, ustanovitelji in ustanovni člani so še: Better, Xlab, Mesi, Roche Slovenija in Ljubljanski univerzitetni inkubator. Več o našem programu dela v letu 2021 je zapisano na spletni strani www.healthday.si.

 

 

 

Nazaj