Povabilo k oddaji ponudbe za strokovne storitve za projekt BlueAir

13. 09. 2021

Povabilo k oddaji ponudbe za strokovne storitve za projekt BlueAir

Tehnološki park Ljubljana d.o.o. je partner v transnacionalnem projektu BlueAIR, Strategija Pametne specializacije jadransko-jonske regije o modri rasti, sofinanciranem iz programa Interreg Adrion.

Glavni cilj projekta je povečanje institucionalnih zmogljivosti držav in regij za usklajeno izvajanje strategije pametne specializacije o modri rasti na makroregionalni ravni. Ta cilj namerava projekt doseči z izboljšanjem kompetenc vseh inovacijskih akterjev modela četverne vijačnice (quadruple helix model) na področju modre rasti, z določitvijo sektorjev modre rasti makroregionalnega pomena in izkoriščanjem njihovih potencialov za transnacionalno sodelovanje ter z razvojem strategije pametne specializacije o modri rasti na ravni jadransko-jonske makroregije. V projektu so predvidene naslednje dejavnosti, s katerimi želimo vzpostaviti učinkovite povezave med različnimi inovacijskimi akterji in vzpostaviti temelje za usklajeno in učinkovito izvajanje politik modre rasti v jadransko-jonski makroregiji:

  • doseganje skupnega razumevanje potenciala transnacionalne inovacijske politike o modri rasti in pospeševanje širjenja in sprejemanja inovacij z razvojem različnih orodij,
  • izboljšanje znanj deležnikov preko aktivnosti strukturiranega usposabljanja, vzajemnega učenja in kapitalizacije rezultatov,
  • izboljšanje okvirnih pogojev s pripravo inovacijske strategije na transnacionalni ravni,
  • priprava akcijskega načrta za naložbe v inovacije,
  • mobilizacija inovacijskih deležnikov za krepitev prenosa znanja med akterji modela četverne vijačnice z izvedbo orodja EDP v izbranih regijah,
  • ustanovitev inovacijske skupnosti BlueAIR.

Tehnološki park Ljubljana d.o.o. je v projektu BlueAIR nosilec delovnega sklopa T1 Vzajemno učenje, izmenjava dobrih praks in mreženje.

Predmet tega povabila je izvedba strokovnih storitev, ki se nanašajo na izvajanje aktivnosti D.T1.1 4 Presoja potreb po usposabljanju.

Ponudbo mora ponudnik predložiti v pisni obliki na naslov naročnika:

Tehnološki park Ljubljana d.o.o.

Tehnološki park 19

SI-1000 Ljubljana

ali elektronsko na naslov peter.medica@tp-lj.si.

Za pravočasno dostavljeno ponudbo bo štela tista ponudba, ki bo dostavljena preko elektronske pošte najkasneje do 20. septembra 2021 do 14:00 ure ali poslana po pošti priporočeno s povratnico do tega roka. V kolikor je ponudba poslana po pošti, mora biti iz poštnega žiga jasno razviden datum in ura pošiljanja ponudbe. 

Kontaktna oseba za dodatne informacije je Peter Medica, peter.medica@tp-lj.si, tel. +38641332519.

EVIDENČNO JAVNO NAROČILO

OSNOVNI PODATKI PONUDNIKA
FINANČNA PONUDBA
SEZNAM REFERENC
OSNUTEK POGODBE

Nazaj