Povabilo k oddaji ponudbe za strokovne storitve za projekt Blue Bio Med

14. 06. 2021

Povabilo k oddaji ponudbe za strokovne storitve za projekt Blue Bio Med

Tehnološki park Ljubljana d.o.o. je partner v transnacionalnem projektu Blue Bio Med, Sredozemsko inovacijsko zavezništvo za trajnostno modro gospodarstvo, sofinanciranem iz programa Interreg Mediteran.

Blue Bio Med je strateški projekt, financiran v okviru četrte osi programa Interreg MED Governance (Panoramed), ki se osredotoča na modro biogospodarstvo. Projekt spodbuja približevanje sredozemskega modrega biogospodarstva ciljem trajnostnega razvoja. Podpira boljše upravljanje inovacijskih politik in povezovanje transnacionalnih okvirov upravljanja na območju Sredozemlja (npr. Sredozemska unija, UNEP-MAP, EUSAIR, WestMed, Bluemed ​​Initiative itd.) z regionalnimi in nacionalnimi politikami ob upoštevanju ciljev Agende za trajnostni razvoj do leta 2030. Raziskovalne in inovacijske strategije za pametno specializacijo (RIS3) predstavljajo osnovo za razumevanje in usmerjanje inovacijskih trendov in prednostnih nalog v sredozemskih regijah ter za nadgradnjo nadnacionalnega sodelovanja s cilji kohezijske politike.

Blue Bio Med bo razvil model upravljanja inovacijskih politik za soočanje s kompleksnimi izzivi in ​​ preizkusil inovativni pristop z eksperimenti na ravni politik, ki bodo sprožili sodelovanje vseh deležnikov modela četvorne vijačnice za spodbujanje medregionalnih naložb v inovacije.

Projekt bo odprta platforma za vključujoč postopek sooblikovanja širše inovacijske skupnosti, ki bo s pristopom od spodaj navzgor spodbujal vzpostavitev sredozemskega inovacijskega zavezništva za modro biogospodarstvo in s tem prevzem vodilne vloge Sredozemlja v preobrazbenih inovacijah modrega gospodarstva.

Tehnološki park Ljubljana d.o.o. je v projektu BlueAIR nosilec aktivnosti 1.2 Monitoring & Evaluation.

Predmet tega povabila je izvedba strokovnih storitev, ki se nanašajo na sodelovanje pri izvedbi aktivnosti 1.2 Monitoring & Evaluation.

Ponudbo mora ponudnik predložiti v pisni obliki na naslov naročnika:

Tehnološki park Ljubljana d.o.o.

Tehnološki park 19

SI-1000 Ljubljana

ali elektronsko na naslov peter.medica@tp-lj.si.

Za pravočasno dostavljeno ponudbo bo štela tista ponudba, ki bo dostavljena preko elektronske pošte najkasneje do 21. junija 2021 do 14:00 ure ali poslana po pošti priporočeno s povratnico do tega roka. V kolikor je ponudba poslana po pošti, mora biti iz poštnega žiga jasno razviden datum in ura pošiljanja ponudbe.

Kontaktna oseba za dodatne informacije je Peter Medica, peter.medica@tp-lj.si, tel. +38641332519.

EVIDENČNO JAVNO NAROČILO
OSNOVNI PODATKI PONUDNIKA
FINANČNA PONUDBA
SEZNAM REFERENC
OSNUTEK POGODBE

Nazaj