Povabilo k oddaji ponudbe za sodelovanje pri izvedbi dneva odprtih vrat, konference o prihodnosti startupov, podjetništva in skupnosti ter Startup HUB Ljubljana meetupa v okviru projekta STARTUPAA

15. 06. 2020

Povabilo k oddaji ponudbe za sodelovanje pri izvedbi dneva odprtih vrat, konference o prihodnosti startupov, podjetništva in skupnosti ter Startup HUB Ljubljana meetupa v okviru projekta STARTUPAA

Tehnološki park Ljubljana d.o.o. je partner v mednarodnem projektu Start-up Alpe-Adria, – Razvoj čezmejnega start:up Alpe-Adria ekosistema, financiranega iz programa Interreg Slovenija-Italija. Glavni skupni cilj projekta je dvig kakovosti in obsega storitev in resursov za podjetne talente in nova inovativna MSP oz. startupe v čezmejni regiji, in sicer s vzpostavitvijo enotne čezmejne in globalno prepoznavne start-up destinacije Alpe-Adria, ki jo bodo tvorili v mrežo povezani lokalni Start:up HUBi in v čezmejni “Resource cointeiner” povezani deležniki čezmejnega start-up ekosistema, ki bodo svoje storitve in resurse ponujali ne le na lokalni oz. nacionalni ravni temveč prvenstveno na čezmejni ravni.

 

S projektom bomo izboljšali povezanost med deležniki, omogočili izboljšanje storitev za talente in start-upe ter pripomogli k prepoznavnosti destinacije Start-up Alpe-Adria na globalnem nivoju.

V okviru projekta StartupAA je predvidena podpora za spodbujanje mreže deležnikov startup ekosistema – HUB-i (startupi, storitvene organizacije, infrastrukturne organizacije, investitorji,...) na lokalnem in čezmejnem nivoju.

Z namenom spodbujanja mreže lokalnega start:up huba, ter promocije rezultatov projekta, Tehnološki park Ljubljana d.o.o. organizira dan odprtih vrat, konferenc o prihodnosti statrupov, podjetništva in skupnosti ter Starup HUB Ljubljana meetup, v obliki celodnevnega dogajanja. 

Program za promocijo lokalnega startup huba bo zasnovan v obliki treh sklopov:

 • Prvi sklop predstavitev laboratorijev lokalnega startup huba, delavnice na temo 3D modeliranja in 3D tiska, ter otvoritev razstave Tech Covid 19, s katero je tehnološka skupnost zbrana v okviru STARTUPAA huba pomagala pri boju z virusom bo potekala 23. 6. 2020 od 9. do 14. ure.
 • Drugi sklop konferenca o prihodnosti statrupov, podjetništva in skupnosti – Vizija prihodnosti 5.0 bo potekala 23. 6. 2020 od 14. do 17. ure. Cilj drugega sklopa je poiskati rešitve na prihajajoče izzive v svetu startup podjetništva in skupnosti Hubov.
 • Tretji sklop Startup Ljubljana HUB & XR Meetup bo izveden v obliki mrežnega dogodka z namenom predstavitve huba, ter spodbujanja udeležencev k sodelovanju in iskanju boljših rešitev za razvoj produktov, inoviranje in design s sodelovanjem lokalne startup skupnosti.

Predmet tega povabila je sodelovanje pri izvedbi, ter logistična in vsebinska organizacija vseh treh zgoraj navedenih sklopov dogodka, ki bodo potekali v torek 23. 6. 2020. št. naročila EU/7/2020 (delovni sklop št. 2, aktivnost 2).

2. Vsebina ponudbe 

Dogodek Startup Hub projekta se bo odvijal skladno s spodaj navedenim programom tega povabila. Dovoljujemo si pravico do manjših sprememb.


Prvi sklop - predstavitev laboratorijev lokalnega startup huba, delavnice na temo 3D modeliranja in 3D tiska, ter otvoritev razstave Tech Covid 19

9:00 – 13:00

Dan odprtih vrat z možnostjo ogleda delovanja XR in Smart&digital lab

 

8:30 – 9:00

Jutranja kava in registracija udeležencev

9:00 – 11:00

Delavnica - 3D modeliranje in XR animacija

Bor Jarh
Lokacija - XR Lab – Stavba C – tretje nadstropje

11:00 – 13:00

Delavnica – 3D tiskanje 

Rok Capuder Zavod 404 / David Kvaternik – Tovarna Vroom
Lokacija: Smart and Digtal lab – laboratorij za pametne in digitalne rešitve – stavba B - klet

13:00 – 14:00

Kosilo in mreženje za udeležence delavnic

 

13:00 – 14:00

Otvoritev razstave tehnoloških rešitev, ki so pomagala v boju z COVID19

z manjšo pogostitvijo obiskovalcev rastave

-          Dr. Jernej Pintar – direktor Tehnološkega parka Ljubljana

 

Drugi sklop - konferenca o prihodnosti statrupov, podjetništva in skupnosti – Vizija prihodnosti 5.0

14:00 – 14:10

Pozdrav udeležencem

Dr. Jernej Pintar – direktor Tehnološkega parka Ljubljana

14:10 – 14:40

Poslovni modeli prihodnosti 5.0
Ram Dušič Hren – Briten

14:40 – 15:10

Globalni podjetniški hubi in soustvarjanje startup projektov
Niko Klanšek – podjetnik, inovator in investitor

15:10 – 15:40

Kakšne odgovorena izzive prihodnosti lahko ponudi znanost

Simon Belak – Mad Scientist – Metabase 

15:40 – 17:00

Odgovor na prihodnost - Skupnost 5.0

-          Violeta Bulc, eko civilizacija

-          Dr. Jože Guna, Fakulteta za elektrotehniko

-          Tomaž Korelc, Imperioo Creatoor

-          Matej Delakorda, Coach in sociolog – Navajo

-          Marko Cafnik, Multiversum

Moderator: Aleš Pevc – Tehnološki park Ljubljana

 

Tretji sklop: Starup Ljubljana HUB in XR meetup

17:00 – 19:30

Starup Ljubljana HUB & XR Meetup

-          Slovenska XR platforma – Marko Cafnik, Multiversum

-          Prikaz proizvodnje zdravila – TPLJ

-          Izdelava 3D zaščitnih mask – David Kvaternik, Tovarna Vroom

-          Predstavitev novih funkcionalnosti VR igre Dino Eruption - Martin Kučer

-          Gosti…

 

19:30 – 20:00

Druženje z pogostitvijo

20:00 – 22:00

Vpogled v Half-Life – igro, ki odpira nove dimenzije

 
Ponudnik naj v ponudbo vključi naslednje storitve oz. produkte, usklajene z naročnikom: 

 • idejno zasnovo dogodkov in organizacijo
 • registracijo udeležencev ter listo prisotnosti z vsemi logotipi in ostalimi elementi po navodilu naročnika ter sprejem udeležencev in predaja priponk z imeni udeležencev
 • prisotnost organizatorja, logistično vodenje in organizacijo, vsebinsko podporo in usmerjanje udeležencev na vseh dogodkih
 • grafično izvedbo promocijskega materiala in vabil s programom
 • izdelava naslovnih grafik za socialna omrežja (fb, ld,…)
 • vodenje logistike in organizacijsko ekipo ter koordinacijo osebja
 • promocijo dogodkov in programa po lastnih komunikacijskih kanalih
 • fotografiranje oz. snemanje celotnega sklopa dogodkov
 • sodelovanje pri pripravi razstave
 • izdelava uvodne špice in manjše dodelave promocijskega videospota za potrebe razstave
 • končno poročilo z listami prisotnosti in fotografijami kot tudi promocijski material in dokazila o promociji konference
 • tehnična in ostala potrebna oprema za izvedbo dogodkov
 • organizacijo in stroške pogostitve za vse dogodke po priloženi specifikaciji:
  • 8:30 - 9:00 kava, piškoti, rogljički in sadje (cca. 15 oseb)
  • 13:00 - 14:00 pogostitev za udeležence delavnic pogostitev ob otvoritvi razstave – npr. kanapeji, osvežilni napitki, sadje, kava, sladice (cca. 70 oseb)
  • 19:30 - 20:00 Smart hub XR meetup lahka večerja (finger food), osvežilni napitki (cca. 20 oseb)
 • Plačilo predavateljev in mentorjev (skupaj 700 eur plus ddv)
 • materialne stroške za izvedbo delavnic za izdelavo 3D kreativnih izdelkov, produktov oz. storitev (3D filament, papir, notes, flomastri,… cca 150 eur plus ddv)

 

3. Drugi elementi ponudbe

 Naročnik Tehnološki park Ljubljana d.o.o. (v nadaljevanju TPLJ) zagotovi:

 • lokacije za izvedbo dogodka v Tehnološkem parku Ljubljana,
 • razpošiljanje prijav ter vabil,
 • promocijo dogodka po komunikacijskih kanalih in bazah TPLJ ter komunikacijo z novinarji,
 • sodelovanje pri selekciji prijav udeležencev,
 • sodelovanje pri izvedbi celodnevnega dogodka,
 • promocijske materiale projekta StartupAA
 • vse potrebne materiale za pripravo tiskovin in ostalih promocijskih materialov,
 • Prisotnost vodja laboratorijev.

 

4. Pogoji za izbiro ponudnika

Izbrani ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje in zahteve:

 • Organizacija vsaj enega dogodka s področja podpore podjetništvu v obdobju 2017 do 2020.

5. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika,
 • predmet ponudbe,
 • cena,
 • veljavnost ponudbe (najmanj 8 dni),
 • reference,
 • parafirana vsaka stran vabila za oddajo ponudbe,
 • ponudba, predložena po priloženi specifikaciji podpisana in žigosana na vsaki strani in na koncu,
 • vsebinski predlog izvedbe razstave,
 • parafirana vsaka stran vzorca pogodbe

 Vse te podatke naj ponudnik navede v spodaj predpisane obrazce navedene v točki 9.


6. Predviden časovni in finančni okvir

Aktivnosti se pričnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe. Celotna podpora in projektno vodenje organizacije dogodka poteka od podpisa pogodbe do dostave končnega poročila. Datumi dogodkov so fiksni.

Pogodba z izbranim izvajalcem se zaključi z dnem 23. junij 2020. Po zaključku projekta od izbranega izvajalca pričakujemo zaključno poročilo, ki vsebuje vsaj:

 • kratko vsebinsko poročilo celotnega dogodka,
 • liste prisotnosti z vseh dogodkov,
 • fotografije in druge vizualne materiale ter

Predvidena vrednost za izvedbo predvidenih aktivnosti oz. storitev je 6.900,00 EUR brez DDV oz. 8.418,00 EUR z DDV.

7. Plačilni pogoji

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za potrjeno opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Predviden način plačila je plačilo po izvedbi dogodkov v osmih dneh po prejemu zaključnega poročila in računa.

8. Merila za izbor ponudnika

 Merilo za izbor ponudnika za področje logistične in vsebinske organizacije ter izvedbe kreativnega pospeševalnika iz točke 2 tega povabila, so ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje ponudbene cene v EUR brez DDV, ki doprinese 50% k uspehu ponudbe, 50% prinesjo reference s področja organiziranja podjetniških in dogodkov s področja kreativnega in kulturnega sektorja (KKS sektorja).

Merilo

Točke

Merilo a)

Cena brez DDV (vseh 50 točk prejme ponudnik z najnižjo ceno*, ostali ponudniki prejmejo sorazmerno manjše število točk. Upošteva se sledeča formula: št. točk = cena najugodnejšega ponudnika / ponujena cena x 50)


50

Merilo b)

-          Organizacija enega oz. dveh dogodka s področja podpore podjetništvu
oz KKS sektorju v obdobju 2017 -2020

-          Organizacija treh oz.štirih dogodkov s področja podpore podjetništvu
oz. KKS sektorju v obdobju 2017 -2020

-          Organizacija petih ali več dogodkov s področja podpore podjetništvu
oz. KKS sektorju v obdobju 2017 -2020

10

 

20

 

50

 

* Pri razvrščanju ponudb (t.j. dodeljevanju točk ponudnikom) se upošteva skupna vrednost za strokovne storitve v EUR brez DDV.

Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo predložil popolno ponudbo in dosegel najvišje število zbranih točk.

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov imela enako število točk glede na postavljena merila, bo izbran ponudnik, ki je ponudil nižjo ceno. V kolikor dva ali več ponudnikov doseže enako število točk tega naročila tudi pri merilu cene, se izbere tistega ponudnika, ki je prej oddal ponudbo.

9. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbo mora ponudnik predložiti v pisni obliki na naslov naročnika:
Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
Tehnološki park 19
1000 Ljubljana

ali preko elektronske pošte na naslov ales.pevc@tp-lj.si.

Za pravočasno dostavljeno ponudbo bo veljala ponudba, ki bo dostavljena preko elektronske pošte do četrtka, 18. 6. 2020 do 10:00 ure.

10. Popolnost ponudbe

Popolna bo tista ponudba, ki bo pravočasna, formalno popolna, pravilna in primerna ter bo v celoti izpolnjevala vse zahteve iz razpisne dokumentacije.


Ponudnik mora ponudbi predložiti:

Parafirana vsaka stran tega vabila za oddajo ponudbe.

Naročnik bo iz postopka izločil ponudnika, če bo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.

11. Izbira ponudnika

O izboru ponudnika bo odločala komisija, sestavljena iz treh članov Tehnološkega parka Ljubljana. Izbrani ponudnik bo o izboru komisije obveščen najkasneje do četrtka  18. 6. 2020, do 10.00 ure dopoldan.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Aleš Pevc, e-naslov: ales.pevc@tp-lj.si, tel.:
(01) 6203474.

 

Odgovorna oseba:

Tehnološki park Ljubljana d.o.o.

Jernej Pintar

direktor

 

Ljubljana, 12. junij 2020

Nazaj