Javni poziv za svetovalce v okviru programa Mladi podjetniki 2017-2019

05. 09. 2018

Javni poziv za svetovalce v okviru programa Mladi podjetniki 2017-2019

Želite postati svetovalec osebam v novonastalih gospodarskih subjektih? Vabimo vas, da najkasneje do 15. septembra 2018 oddate svojo vlogo!

Razpisujemo naslednja področja: oblikovanje poslovnih modelov, pravno svetovanje, računovodstvo, finance, investicije, prodaja in trženje, pomoč pri razpisih, PR/marketing/spletni marketing, razvoj in uveljavitev blagovne znamke, realizacija poslovnega načrta, svetovanje in pomoč pri mreženju in iskanju partnerjev in drugo.

 

Tehnološki park Ljubljana d.o.o. je kot vodilni partner s partnerji projekta - Centrom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete, Gospodarsko zbornico Slovenije, Primorskim tehnološkim parkom d.o.o. in Zavodom mladi podjetnik, odgovoren za izvajanje projekta Mladi podjetniki 2017- 2019. Projekt se izvaja na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi 2017-2019, ki ga je objavilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dne 13. 7. 2017.

Glavni namen projekta je spodbujanje podjetniške aktivnosti med mladimi v Zahodni kohezijski regiji. Gre za celovit program, ki mladim brezposelnim do 28 leta omogoča pridobitev celovitega in v prakso usmerjenega znanja za uspešen zagon svojega lastnega posla/podjetja. Po uspešno zaključenem usposabljanju in pripravi podjetniškega načrta Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje iz sredstev Evropskega socialnega sklada, bodočim podjetnikom podeli subvencijo za samozaposlitev v višini 5.000 evrov (v nadaljevanju povezana operacija »Spodbude za zaposlitev mladih«).

V okviru programa Mladi podjetniki 2017-2019 potekajo tudi svetovanja osebam v novonastalih gospodarskih subjektih, ustanovljenih po uspešnem zaključku usposabljanja in pridobitvi subvencije iz povezane operacije »Spodbude za zaposlitev mladih«. Izvajanje svetovanj za udeležence, ki bodo uspešno zaključili usposabljanja in se zaposlili v novonastalem gospodarskem subjektu, bo potekalo od datuma sklenitve pogodbe (glej točko 5), in se bo zaključilo najkasneje 30. 6. 2020.

Za zagotavljanje stabilnosti novoustanovljenega gospodarskega subjekta je predvideno, da se udeleženec sestane s svetovalcem največ štirikrat po eno polno uro (60 minut) v roku enega leta, lahko pa kandidat v izbranem časovnem obdobju koristi usluge več različnih svetovalcev v skupnem obsegu do 4 ure.

Namen javnega poziva je oblikovati seznam svetovalcev, ki bodo osebam v novonastalih gospodarskih subjektih svetovali z enega ali več spodaj navedenih področij:

 • Oblikovanje poslovnih modelov
 • Pravno svetovanje
 • Računovodstvo
 • Finance/investicije/pridobivanje kreditov
 • Prodaja in trženje
 • Pomoč pri razpisih
 • PR/marketing/spletni marketing
 • Razvoj in uveljavitev blagovne znamke
 • Realizacija poslovnega načrta, pregled napredka pri izvajanju dejavnosti
 • Svetovanje in pomoč pri mreženju in iskanju partnerjev, kupcev, dobaviteljev, investitorjev
 • Drugo podjetniško svetovanje

Na seznam svetovalcev se lahko uvrstijo osebe, ki izkazujejo ustrezne neposredne izkušnje iz enega ali več od zgoraj navedenih področij. Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo v okviru delovanja izkušnje s področja podjetniškega svetovanja.

Ob prijavi morajo kandidati priložiti kratek vsebinski opis delovnih izkušenj, področje svetovanja za katerega kandidirajo ter izjavo o izpolnjevanju zahtevanih pogojev javnega poziva. Celotna vloga ne sme biti daljša od treh A4 strani.

Pogoji za kandidiranje za mesto svetovalca so:

 • neposredne reference s področji, za katere svetovalec kandidira,
 • vsaj 3 leta delovnih izkušenj,
 • ekaznovanost, plačani davki, prispevki in druge javnopravne dajatve in
 • izjava o zmožnosti izpolnjevanja obveznosti svetovanja opredeljenih v tem pozivu (Priloga 1).

1. Predviden časovni in finančni okvir

Aktivnosti se pričnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe (podrobnosti v točki 5). Pogodba z izbranim izvajalcem se zaključi najkasneje z dnem 30. 6. 2020.
Po zaključku mentoriranja od izbranega izvajalca pričakujemo zaključno poročilo, ki vsebuje vsaj:

 • kratko vsebinsko poročilo o poteku svetovanja in
 • podpisano listo prisotnosti z vseh svetovanj.

Predvidena cena svetovalne ure je največ 87,50 € vključno z DDV, odvisno od zahtevnosti svetovanja in dogovora z mentorjem. Predviden obseg del je od ene do štiri ure na posameznega mentoriranca (udeleženca v programu) (podrobnosti v točki 5).

 2. Plačilni pogoji

Naročnik se zavezuje, da bo plačilo za potrjeno opravljeno storitev izvršil najkasneje v roku 60 dni po prejemu zaključnega poročila in računa.

 3. Oddaja Vloge

Ob prijavi morajo kandidati priložiti kratek življenjepis z vsebinskim opisom referenc oz. delovnih izkušenj, izbrana področja svetovanja za katerega kandidirajo ter izjavo o izpolnjevanju zahtevanih pogojev javnega poziva.

Celotna vloga za svetovalca v programu Mladi podjetniki ne sme biti daljša od treh A4 strani (glej Prilogo 1).

Z oddajo vloge kandidati izrecno dovoljujejo obdelavo in uporabo njihovih osebnih podatkov izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja. Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi.

Vloge morajo prispeti: 

 • na poštni naslov: Tehnološki park Ljubljana d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana ali
 • elektronski naslov: ales.pevc@tp-lj.si

  z navedbo zadeve: Javni poziv za svetovalca v programu Mladi podjetniki

Prve vloge pričakujemo najkasneje do 15. septembra 2018 in bodo obravnavane do 20. septembra 2018. Naslednja obravnava vlog bo vsak mesec do 20. v mesecu, za vloge prispele do 15. v tekočem mesecu do zaprtja poziva oz. zapolnitve mest. Prispele vloge se bodo obravnavale periodično. Naročnik, Tehnološki park Ljubljana d.o.o., lahko vlagatelje kadarkoli pozove k dopolnitvi vloge.

 4. Proces obdelave vloge:

Obdelava poteka v dveh fazah. V prvi fazi Tehnološki park Ljubljana d.o.o. prejme in obravnava prispele vloge. V primeru, da kandidat izpolnjuje pogoje iz javnega poziva, se v drugi fazi izvede selekcijski postopek in najbolj primerne svetovalce za posamezna področja uvrsti na seznam. Tehnološki park Ljubljana d.o.o. si pridržuje pravico, da ni dolžan utemeljevati zavrnitve ali potrditve posamezne vloge.

Poziv je odprt od dneva objave do preklica objave. 

 5. Sklenitev pogodbe

Sama uvrstitev vloge na seznam svetovalcev in sklenitev pogodbe še ne pomeni samodejno zagotovljenega svetovanja, saj je le to odvisno od izraženih potreb prejemnikov subvencije (vsebinsko in časovno). Poudarjamo, da posamezen prejemnik subvencije lahko koristi do 4 ure svetovanja in sam izbira področje in obsežnost svetovanja.

Sama sklenitev pogodbe ne določa števila opravljenih svetovalnih ur, določa pa samo izvajanje svetovanj, in sicer od sklenitve pogodbe do najkasneje 30. 6. 2020.

Javni poziv

Priloga

Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade« ter specifičnega cilja 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Nazaj