Gradimo skupnost krožnega gospodarstva znotraj alpskega in podonavskega prostora!

30. 06. 2022

Gradimo skupnost krožnega gospodarstva znotraj alpskega in podonavskega prostora!

Snovalci projekta Circular4.0 (Interreg Območje Alp), katerega vodilni parter je Tehnološki park Ljubljana in GoDanuBio (Interreg Podonavje) so v juniju prvič združili moči in organizirali skupni dogodek s soustvarjalno delavnico na temo pospeševanja in podpore malih in srednje velikih podjetij (MSP) za čim hitrejši in čim bolj učinkovit prehod v krožno gospodarstvo s pomočjo digitalizacije.

V uvodnem delu dogodka je mag. Marija Čebular Zajec iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), ki je opazovalec projekta Circular4.0, predstavila ključne instrumente za podporo MSP v Sloveniji za prehod v krožno gospodarstvo.

Mag. Majda Potokar iz Tehnološkega parka Ljubljana je nato predstavila ključne rezultate projekta Circular4.0, ki se osredotoča na podporo MSP v alpski regiji, da naredijo transformacijo v krožno gospodarstvo s pomočjo digitalizacije. Izpostavila je, da so s projektom Circular4.0 do konca leta 2021 partnerji projekta uspeli povezati v Circular4.0 skupnost že okvirno 1400 deležnikov z različnih ravni. Hkrati je bilo narejenih okvirno 260 pilotov krožno – digitalne transformacije v MSP s pomočjo t.i metode usposabljanja prehoda na krožno gospodarstvo Circularity Acceleration Training, ki je brezplačno na voljo vsem zainteresiranim MSP na spletni strani http://circular40.eu/.

Sledile so predstavitve uspešnih primerov identifikacije pilotov v Sloveniji, ki so bile izvedene v okviru Circular4.0 usposabljanja za slovenska MSP. Nato so bili predstavljeni piloti s strani Beti d.d. (tranjnostni tekstil), EVEgreen d.o.o. (naravi prijazni EKO lončki), Clara.One (trajnostna voda za pranje perila) ter Avitel d.o.o. (trajnostna gradnja). Predstavitve pilotov so požele navdušenje med udeleženci dogodka ter bile odličen povod za aktivne pogovore in konstruktivno izmenjavo znanj ter novih povezovanj.

Dr. Peter Kumer iz Ministrstva za izobraževanje znanost in šport je nato izpostavil ključne rezultate projekta GoDanuBio, ki se osredotoča na krožno (bio)ekonomijo in pospeševanje krožnega gospodarstva v ruralnih območjih v območju Podonavja. Sledil je Pregled aktualnih in bodočih aktivnosti slovenske Strategije pametne specializacije (S3) v povezavi s krožnim gospodarstvom in digitalizacijo s strani Marka Hrena iz Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK). Izpostavil je tudi novi instrument financiranja t.i I3 za obdobje 2021–2027, v okviru katerega bo dodeljenih 570 milijonov evrov v podporo komercializaciji in povečanju obsega medregionalnih inovacijskih projektov na skupnih prednostnih področjih pametne specializacije.

Tekom soustvarjalne delavnice na temo, kako pospešiti in podpreti prehod MSP v Sloveniji v krožno gospodarstvo s pomočjo digitalizacije ter iskanje potencialnih sinergij med alpsko in podonavsko regijo za pospešitev tega prehoda se je izkazalo, da imamo v Sloveniji številne prednosti in priložnosti, da ta prehod pospešimo tudi skoz vladni projekt t.i. Deep Demonstration in EIT Climate KIC, ki ta prehod v Sloveniji uspešno orkestrira. Projekta Circular4.0 in GoDanuBio pa bosta k temu prehodu s svojimi aktivnostmi še dodatno doprinesla.

Projekt Circular4.0 bo k temu prispeval predvsem preko akcijskega načrta za zeleni prehod za alpsko regijo ter z vzpostavitvijo Circular4.0 skupnosti, ki bo deležnike v skupnosti aktivno povezovala tudi po zaključku projekta.

 

              

Nazaj