ThinkXR: Vzpostavljanje novih modulov poučevanja na področju obogatene in navidezne resničnosti

ThinkXR: Vzpostavljanje novih modulov poučevanja na področju obogatene in navidezne resničnosti


Trajanje projekta: 01. 07. 2022 - 01. 04. 2024

Spletna stran:

https://think-xr.si/

Kontakt: Aleš Pevc

Telefon: 01 620 34 00

E-naslov: ales.pevc@tp-lj.si


Namen projekta Think XR je usmerjen v vzpostavitev kurikuluma in novih modulov poučevanja na področju obogatene in navidezne resničnosti. Tehnologije XR so v Evropi prepoznane kot ene izmed ključnih novih digitalnih tehnologij (Expert Workshop on Interactive Technologies) , saj predstavljajo nov, sodoben, digitalen in interaktiven medij.

V okviru projekta Think XR bo vloga partnerja ULFE pri pregledu in izbiri ustreznih tehnologij navidezne in obogatene resničnosti za potrebe poučevanja, razvoju novih didaktičnih pristopov in metodologij, načrtovanju in vrednotenju uporabniške izkušnje razvitih rešitev v okolju XR, znanstveno-raziskovalnem delu ter pri diseminaciji rezultatov in promociji projekta. Glavne koristi sodelovanja v projektu so predvsem v prenosu znanja in izkušenj s področij multimedijskih tehnologij in tehnologij razširjene (XR) resničnosti ter njihove aplikacije za učinkovito izobraževanje na druge partnerje. ULFE ima zaradi svoje izobraževalne vloge tudi bogate izkušnje s pripravo učnih gradiv ter z metodami poučevanja. Poleg tehnične ekspertize so pomembna tudi specifična znanja za načrtovanje dobre in ljudem prijazne uporabniške izkušnje izdelanih XR rešitev ter interakcij v XR okoljih. To bo omogočilo razvoj potrebnih kompetenc in novih storitev, ki jih bo možno implementirati tako na nacionalni, kot tudi na lokalni ravni, s tem pa prispevati k konkurenčnosti.

Vodja projekta na TP LJ: Aleš Pevc

Financer projekta: Finančni mehanizem EGP 2014 -2021 in pripadajoča slovenska udeležba

Vrednost projekta: 702.596 €

Program: Izobraževanje – krepitev človeških virov

Raziskovalne organizacije:

  • Šolski center Slovenske Konjice-Zreče (ŠC) – nosilec projekta
  • Tehnološki park Ljubljana d.o.o. (TPLJ) – projektni partner
  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (UL FE) – projektni partner
  • Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (UPM) – projektni partner
  • Hahnet d.o.o (HASH) – projektni partner
  • Unior Kovaška industrija d.d. (UZ) – projektni partner
  • Norwegian University of Science and Technology (NTNU) – projektni partner

Nazaj