I3HIES: Spodbujanje medregionalnih inovacijskih naložb in sodelovanja med ekosistemi za inovacije na področju zdravja

I3HIES: Spodbujanje medregionalnih inovacijskih naložb in sodelovanja med ekosistemi za inovacije na področju zdravja


Trajanje projekta: 01. 11. 2023 - 31. 10. 2025

Kontakt: Monika Cvetkov

E-naslov: monika.cvetkov@tp-lj.si


Evropa je središče odličnosti za visokokakovostno zdravstveno oskrbo in še vedno ima potencial, da postane globalno središče za raziskave in razvoj na področju zdravja. Za dosego tega cilja je potrebno vzpostaviti dolgoročni, sodelovalni medregionalni ekosistem, ki podpira in spodbuja raziskave in razvoj ter stabilna in  dolgoročna partnerstva.

Cilj projekta:

Projekt I3HIES se osredotoča na zdravstvene inovacijske ekosisteme, da bi se doseglo želeno učinkovitost sektorja zdravstva in spodbujalo ter vzdrževalo učinkovito mednarodno sodelovanje ustreznih akterjev inovacij v modelu četverne vijačnici (quadruple helix). Devet partnerjev (iz Madžarske, Avstrije, Litve, Poljske, Romunije, Slovaške in Slovenije) se bo posebej osredotočilo na 3 tematska področja: i) medicinske naprave, ii) nujna oprema in iii) skladnost z uredbami za medicinske naprave (MDR - Uredba o medicinskih napravah).

Specifični cilji: 

  • SO1 Pospešiti razvoj potrjenih naložb v inovacije na tematskih področjih projekta.
  • SO2 Okrepiti medregionalno sodelovanje in sodelovanje v verigah vrednosti EU.

Poudarki:

  • Gradnja skupnosti (izboljšano poslovno okolje za konkurenčne ekosisteme; identificirani in vključeni aktivni posredniki za podporo inovacijam; identificirane verige vrednosti in investicijski kanali, v navezavi z instrumentom I3, na podlagi kartiranja in primerjalnih analiz).
  • Odkrivanje na začetku procesa inovacij (razvita inovacijska infrastruktura s prepoznavanjem področij in tematic za politike ukrepov za širjenje inovacij in naložb; preizkušena orodja za kartiranje kompetenc s strani ponudnikov; povečana inovacijska zmogljivost ekosistemov).
  • Oblikovanje poslovnih primerov (razviti poslovni primeri, pripravljeni za prijave na razpise za instrument I3).
  • Priprava za financiranje (povečane zmogljivosti podjetij za sodelovanje v projektih z instrumentom I3, identifikacija konkurenčnih regionalnih izdelkov in storitev za medregionalne in na EU ravni verig vrednosti).

Partnerji:

Celotni proračun projekta: 1.259 290 EUR

Sporočila za javnost

Sporočilo za javnost št.1

Ideje za projekt I3HIES

No_01

No_02

Projekt financira Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(ev) in ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Evropskega sveta za inovacije ter Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja – EISMEA. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli pomoč.

 


Nazaj