TP Ljubljana 2020

Usmeritev

Vodilni regoionalni inovacijski hub za prenos znanja in tehnologij.

Strateški cilj

Pospešujemo komercializacijo znanja in tehnologij za napredek globalne konkurenčnosti Slovenije na področjih pametne specializacije.

  • Zagotavljanje prostorskih rešitev za člane: z operativnimi nalogami na tem področju lahko TP Lj zagotovi dolgoročno stabilno poslovanje, globljo vpetost v regijo in lažje izvajanje vseh ostalih nalog programa.
  • Zagotavljanje vstopa, pretoka, povezovanja in vrednotenja družb: glede na usmeritve parka je to prioriteta, saj se tako skuša zajeti regijski in tuji tehnološko podjetniški potencial.
  • Zagotavljanje naprednih storitev družbam, vključenim v TP Lj in širše: gre za eno izmed temeljnih dejavnosti TP Lj, saj zagotavlja optimalno povezavo med nalogami parka in sorodnimi programi nosilcev razvoja v regiji, državi in mednarodnem okolju. S svojo mednarodno vpetostjo in poslovnimi povezavami, park aktivno prispeva k sinergijam med podjetniškim in razvojnim okoljem, k povezovanju malih in velikih podjetij ter globalizaciji poslovanja.
  • Poleg prednostnih nalog, izvaja TP Lj še naloge utečenih storitev: naloge, povezane s poslovanjem družbe in naloge, povezane z zagotavljanjem ustreznih virov in fizične ter intelektualne infrastrukture.

Poslanstvo

Tehnološki park Ljubljana je skupnost podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev, investitorjev in moderatorjev, ki razvija stimulativno okolje za kreacijo inovativnih podjetij in za njihov razvoj s povezovanjem v projekte globalnih domačih in tujih podjetij.

  • V procesu kreacije inovativnih podjetij TP Lj svojo pomoč osredotoča na storitve preverjanja, vrednotenja, motiviranja in ustanavljanja inovativnih podjetij po principih »vitke« metodologije, hkrati pa s partnerji zagotavlja kapitalske in druge finančne vire za preverjanje ideje, tržno umestitev in internacionalizacijo.
  • V procesu razvoja in rasti inovativnih podjetij se TP Lj skupaj s partnerji osredotoča na povezovanje inovativnih podjetij v projekte domačih in tujih globalnih podjetij, povezovanje v verige vrednosti in izgradnjo novih kompetenc v sodelovanju s člani.

Gradimo inovacijske mostove - V inovacijskem ekosistemu premagujemo izzive, s katerimi se soočajo predstavniki vseh nivojev inovacijskega ekosistema, ko sodelujejo pri razvoju in trženju inovativnih izdelkov, storitev, procesov in poslovnih modelov.