Tehnološki park Ljubljana d.o.o. objavlja razpis za direktorja/direktorico družbe

19. 12. 2018

Nadzorni svet družbe Tehnološki park Ljubljana d.o.o. na podlagi 8. 14 in 8. 15 točke Pogodbe o ustanovitvi Tehnološkega parka Ljubljana kot družbe z omejeno odgovornostjo (notarsko potrdilo opr. št. SV 775/09 z dne 18. 06. 2009), Poslovnika o delu nadzornega sveta z dne 13. 07. 2009 ter sklepa Nadzornega sveta družbe Tehnološki park Ljubljana d. o. o. št. 8/81 z dne 15. 11. 2018, objavlja razpis za direktorja/direktorico družbe Tehnološki park Ljubljana d.o.o.  

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto direktorja/direktorice, morajo izpolnjevati poleg z zakonom določenih še naslednje razpisne pogoje:
- najmanj VII. stopnja izobrazbe ekonomske ali pravne ali tehnične smeri,
- najmanj 5 let delovnih izkušenj,
- delovne izkušnje na področju vodenja del,
- odlične organizacijske in vodstvene sposobnosti,
- tekoče znanje slovenskega jezika,
- znanje angleškega jezika ter dodatno znanje še enega tujega jezika,
- nekaznovanost.

K prijavi z življenjepisom in navedbami o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati priložiti vsaj naslednja dokazila:
- fotokopijo diplome oz. dokazilo, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
- kot dokazilo o najmanj 5 letih delovnih izkušenj kandidat predloži pisno potrdilo delodajalca oziroma drugo dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje tega pogoja,
- fotokopijo dokazila o znanju angleškega jezika vsaj na ravni B2 in drugega jezika vsaj na ravni A2 po Skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike (CEFR) oziroma podpisano izjavo kandidata o znanju tujih jezikov na navedenih ravneh,
- potrdilo o nekaznovanosti.

Kandidat predloži tudi vizijo razvoja in program dela za mandatno obdobje družbe Tehnološki park Ljubljana d.o.o. in opredelitev vloge kandidata pri realizaciji le-tega.

Pričakujemo prijave kandidatov z že pridobljenimi izkušnjami na področju vodenja, s poznavanjem sodobnih podjetniških metodologij in znanj, ter poznavanjem domačega in tujega start up okolja.

Zaželeno je, da je kandidat pri svojem dosedanjem delu dosegel delovne rezultate, iz katerih izhaja, da bo lahko opravljal dela in naloge s področja dejavnosti Tehnološkega parka Ljubljana d. o. o.

Delovne naloge se bodo opravljale tako na sedežu družbe, kot pri poslovnih partnerjih v in izven Slovenije (pripravljenost kandidata na službene poti).

Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno obdobje štirih (4 )let.

Prijavo na razpis z zahtevanimi navedbami in prilogami naj kandidati pošljejo po navadni pošti na naslov: Tehnološki park Ljubljana d. o. o. Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti, pri čemer veljavnost te prijave ni pogojena z elektronskim podpisom, na naslov: katja.savor@tp-lj.si v roku 20 dni od objave razpisa, s pripisom »Razpis za direktorja/direktorico - ne odpiraj«.

Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o izbiri obveščeni v roku osmih (8) dni po zaključenem postopku izbire.

V besedilu razpisa so zapisani izrazi v moški spolni slovnični obliki, uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Nadzorni svet
Tehnološki park Ljubljana d.o.o.

Ljubljana, 18. 12. 2018Nazaj