Povabilo k oddaji ponudbe za strokovne storitve na področju organizacije dogodkov in priprave smernic v okviru projekta BIFOCALPS

26. 10. 2018

Povabilo k oddaji ponudbe za strokovne storitve na področju organizacije dogodkov in priprave smernic v okviru projekta BIFOCALPS

Povabilo k oddaji ponudbe za strokovne storitve na področju organizacije dogodkov in priprave smernic v okviru projekta BIFOCALPS programa Interreg Alpine space. Št. naročila EU/20/2018.

Predmet ponudbe

Tehnološki park Ljubljana d.o.o. (naprej: TPLJ) je partner v transnacionalnem projektu BIFOCALPS - digitalna transformacija ter krepitev inovacij in verig vrednosti v tovarnah prihodnosti financiranem iz programa Interreg Alpine space.

S projektom si prizadevamo za okrepitev in izboljšanje konkurenčnosti podjetij na območju Alp s pomočjo digitalne transformacije. Projekt BIFOCAlps izboljšuje sodelovanje in sinergije med glavnimi deležniki inovacijskega sistema Alpske regije za trajnostni, pametni in konkurenčni razvoj vrednostne verige proizvodnega sektorja in prehod v tovarne prihodnosti. Projekt bo predstavil vse deležnike sektorja na mednarodni ravni in usmeril odločevalce v pripravo strateških aktivnosti na osnovi preverjene metodologije in postavljenih kazalnikov.

Končni cilj projekta BIFOCAlps je ustvarjanje kritične mase znanja v zvezi z dobrimi praksami, inovacijskimi vzorci ter merljivimi in kvalitativnimi kazalniki učinkov za uvedbo politik in pristopov, ki povečujejo inovativno rast in nato "izboljšanje okvirnih pogojev" v alpskem prostoru, torej na področju, ki je strateško zelo pomembno za digitalno industrijsko transformacijo. 

Cilji:

 • povečanje sodelovanja med akterji za pospešitev razvoja Tovarn prihodnosti in Industrije 4.0,
 • izdelava zemljevida proizvodnega sektorja na transnacionalni ravni za celotno regijo, 
 • izdelava metodologije za krepitev pametnih tovarn in prenos znanja med akterji,
 • izdelava smernic za akcijske načrte odločevalcev politike na podlagi kazalnikov uspešnosti.

Deli projekta BIFOCALPS (na katerega se navezuje to naročilo) predstavljajo sledeče tematske sklope –  organizacija tematskih dogodkov s področja razvojnih politik i4.0, oblikovanje scenarijev in navodil s področja prenosljivosti razvitih orodij in uskladitev priporočenih politik, ter spremljanje nadaljnjih aktivnosti z namenom povezovanja s ključnimi deležniki in vstopa v nove projekte.

V tem okviru bo organiziran dodaten dogodek namenjen pokrivanju specifičnosti proizvodnega sektorja znotraj i4.0., zlasti sektorja za izdelavo orodij in avtomobilske industrije.

Smernice in predvideni scenariji, ter ustrezne follow up aktivnosti pa bodo služile kot podlaga za oblikovanje dokumenta, v katerem bo predstavljen razvoj oblikovanja novih razvojnih politik in implementacija novih interaktivnih pristopov za povezovanje ključnih deležnikov s področja digitalne transformacije in industrije i4.0. na območju Alpskega prostora, saj bo na osnovi dokumenta tehnološkega predvidevanja oblikovana podpora inovacijskim projektom.

Predmet tega povabila so strokovne in koordinacijske storitve povezane s pripravo dodatnega dogodka s področja digitalne transformacije proizvodnega sektorja, priprava smernic ter predvidevanje različnih scenarijev prenosa dobrih praks, ter pomoč pri pripravi načrta nadaljnjih (follow up) aktivnosti projekta BIFOCALPS. V primeru zamika posamičnih aktivnosti se od izbranega izvajalca pričakuje prilagodljivost.

Vsebina naročila

Strokovne storitve bodo obsegale strokovno pomoč pri izpeljavi aktivnosti na projektu, določenih v tem povabilu. Ponudnik naj v ponudbo vključi spodaj naveden dogodek in storitve, pri čemer naj ponudnik upošteva, da poteka komunikacija s projektnimi partnerji v angleškem jeziku ter da morajo biti v tem jeziku pripravljeni tudi vsi dokumenti (navodila, morebitni vprašalniki, končni izdelek in podobni dokumenti):

 • Organizacija dodatnega dogodka – preverba sistema indikatorjev in politik v okviru aktivnosti A.T4.1. in A.T4.2. (projekta BIFOCAlps, namenjenega pokrivanju specifičnosti proizvodnega sektorja znotraj I4.0., zlasti sektorja za izdelavo orodij in avtomobilske industrije).

     a) Na dogodku je potrebno:

 • Podrobneje predstaviti koncepta I4.0. in specifik uporabe le te znotraj proizvodnega sektorja in izpostaviti pomen oblikovanja politik in vloge razvojno-inovacijskega ekosistema pri gradnji verig vrednosti znotraj Industrije 4.0,
 • Organizirati okroglo mizo, z pregledom stanja na področju digitalizacije v slovenskih podjetjih, z ciljem podali napotke političnim odločevalcem in podjetjem, ki se želijo podati na pot vpeljave digitalizacije njihove industrije,
 • Organizirati interaktivno delavnico, ki se bo osredotočila na področje politik razvoja kadrov na področju orodjarstva in avtomobilske industrije,
 • Organizacija B2B srečanj med podjetji na vnaprej pripravljenih kratkih bilateralnih pogovorih med zainteresirani člani.
 • Organizacija pogostitve oz. cateringa

     b) Indikatorji:

 • Najmanjše število udeležencev dogodka mora biti vsaj 30.
 • Dogodka se morajo udeležiti vsaj tri združenja, ki so povezana z ekosistemom s področja digitalne transformacije in industrije 4.0.
 • Dogodek naj bo promoviran mednarodno in naj zagotovi izmenjavo izkušenj.

Rok za izvedbo zgoraj navedenih aktivnosti je 30. november 2018.

 • Oblikovanje smernic in ter možnih scenarijev za prenosljivost razvitih orodij ter uskladitev priporočenih politik znotraj aktivnosti A.T4.2., izdelka D.T4.2.2., ter aktivnosti A.T4.3. oziroma izdelkov D.T4.3.1. in D.T4.3.2.

Ocena potenciala tehnološke prenosljivosti, oblikovanje kazalnikov, kateri imajo vpliv na sistem, s ciljem razvoja orodij in priporočil za uskladitev politik.

Presoja ustreznosti identificiranih tehnoloških področij proizvodnega sektorja in presečišč delovanja znotraj različnih podsektorjev orodjarstva ter vpliva na učinkovito in trajnostno proizvodnja.

Na osnovi aktivnosti A.T4.1. kjer bomo projektni partnerji analizirali politike in strategije za tovarne prihodnosti, bomo v naslednjem koraku vključili zunanjega izvajalca, s katerim bomo na osnovi inštitucionalnih dogodkov tudi na mednarodni ravni z inputi udeležencev poskrbeli za smernice za harmonizacijo politik tovarn prihodnosti Alpskega prostora, ter pripravili poročilo o akcijah za razvoj politik (oboje aktivnost A.T4.2.). V aktivnosti A.T4.3. in izdelkih D.T4.3.1. ter D.T4.3.2. pričakujemo od izvajalca sodelovanje pri razvoju scenarijev prenosljivosti, testiranju le teh, ter sodelovanje pri pripravi načrta za nadaljnje aktivnosti. 

Tehnološko področje: Digitalizacija in industrija I4.0

Podsektor: Orodjarstvo in avtomobilska industrija

Indikativne teme dokumenta:

 • priprava smernic bodočega razvoja digitalne transformacije
 • analiza skupnih in različnih orodij za uskladitev politik
 • poročilo o predlaganih aktivnostih za razvoj politik
 • predvidevanje različnih scenarijev prenosa dobrih praks
 • priprava akcijskega načrta nadaljnjih aktivnosti

  a.) Določitev metodologije, vključujoč pripravo analiz, vprašalnikov in podobnih izdelkov, za pridobivanje inputov za pripravo smernic ter predvidevanje različnih scenarijev prenosa dobrih praks s področja digitalne transformacije (rok za točki a) in b) je 14 dni od prejema vseh potrebnih informacij oziroma najkasneje do 30. novembra 2018).

  b.) Podpora in usmerjanje naročnika pri pridobivanju potrebnih inputov za pripravo smernic s področja digitalne transformacije ter priprava osnutka različnih scenarijev prenosa razvitih orodij, primerov dobrih praks ter uskladitev priporočenih politik (rok: 30. november 2018).

 

 • Priprava končnega dokumenta s oblikovanimi smernicami ter predvidevanji različnih scenarijev prenosa dobrih praks (oznaka v prijavnici projekta: D.T4.3.1. Transferability scenarios guidelines / D.T4.1.2 Harmonisation of policies and strategies for FoF), ki naj presodi potrebe, potenciale in priložnosti znotraj področja digitalne transformacije in tovarn prihodnosti na podlagi tehnoloških in tržnih tendenc in procesov (rok: 30. november 2018).

Drugi elementi ponudbe:

Naročnik Tehnološki park Ljubljana d.o.o. bo zagotovil:

 • dostop do projektne dokumentacije,
 • koordinacijo partnerstva,
 • vključevanje ponudnika v redno komunikacijo s projektnimi partnerji,
 • usmerjanje pri izvedbi storitve,
 • podporo pri pripravi končnega izdelka.

Od ponudnika se pričakuje, da bo zagotovil naslednje:

 • strokovno usposobljen kader za pripravo dogodka, svetovanj, ter navedenih dokumentov in smernic,
 • dostavo vseh izdelkov v angleškem jeziku,
 • prilagodljivost pri pripravi zgoraj navedenih izdelkov, glede na časovnico projekta.

Pogoji za izbiro ponudnika:

Izbrani ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje in zahteve:
a) vsaj en (1) zaposlen z izobrazbo VII. stopnje ali višje, ki izkazuje znanstveno-raziskovalno aktivnost z vsaj 1 člankom v zadnjih petih (5) letih, objavljenim v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI z IF>0 ali v revijah, ki so po kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive s temi revijami;

b) Sodelovanje v vsaj enem uspešno zaključenem mednarodnem projektu na področju gospodarskega razvoja/inovacijske politike/tehnološkega razvoja v zadnjih 5 letih;

c) priprava vsaj ene študije na področju gospodarskega razvoja/inovacijske politike, digitalizacije oz. s področja I4.0. v zadnjih 5 letih.

d) Organizacija vsaj enega dogodka s področja digitalizacije in industrije I4.0. v obdobju v zadnjih 5 letih.

 a) Izhodišča za pripravo ponudbe

 Ponudba mora vsebovati:

 • Obrazec 1. Osnovni podatki ponudnika;
 • Obrazec 2. Vsebinski del ponudbe, ki opisuje metodološki pristop k izvedbi dogodka ter dokumenta (končnega izdelka), parafiranega na vsaki strani, podpisanega in žigosanega na koncu;
 • Obrazec 3. Finančni del ponudbe s skupno ceno za pripravo dogodka ter dokumenta tehnološkega predvidevanja z oceno števila delovnih dni, z veljavnostjo ponudbe (najmanj 30 dni);
 • Obrazec 4. Reference ponudnika;
 • Življenjepis vodje projekta;
 • Parafirana vsaka stran tega vabila za oddajo ponudbe.

 

b) Predviden časovni okvir in najvišja vrednost naročila

Aktivnosti se pričnejo izvajati s podpisom pogodbe. Časovnica je navedena v točki 2. Vsebina naročila, vendar pa se le ta lahko spreminja glede na časovnico projekta in dinamiko partnerstva, o čemer bo izbrani ponudnik vedno obveščen 15 dni pred predvidenim datumom pričetka aktivnosti. Ekspertne storitve se izvajajo od podpisa pogodbe do dostave končnega poročila, ki naj obsega poročilo o izvedenih storitvah in končni dokument.

Pogodba z izbranim izvajalcem se točki 2.1 in 2.2, zaključi s prejemom končnih verzij dokumenta in najkasneje do 30.11.2018.


c) Plačilni pogoji

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za potrjeno opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Skrajni rok za izvedbo in plačilo vseh zgoraj navedenih aktivnosti, je 31. december 2018

d) Merila za izbor

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje ponudbene cene v EUR brez DDV in pogojev za izbora ponudnika iz točke 4 tega povabila po naslednjih merilih:

 

Merilo

Teža

Cena brez DDV

50%

Merilo a) točke 4:

-          1 zaposlen z relevantnimi referencami

-          2-10 zaposlenih z relevantnimi referencami

-          10 ali več zaposlenih z relevantnimi referencami

 

0%

10%

20%

Merilo b) točke 4:

-          sodelovanje na enem uspešno zaključenem mednarodnem projektu na področju gospodarskega razvoja/inovacijske politike/tehnološkega razvoja

-          sodelovanje na 2-4 uspešno zaključenih mednarodnih projektih na področju gospodarskega razvoja/inovacijske politike/tehnološkega razvoja

-          sodelovanje na vsaj 5 uspešno zaključenih mednarodnih projektih na področju gospodarskega razvoja/inovacijske politike/tehnološkega razvoja

 

0%

 

 

5%

 

 

10%

Merilo c) točke 4:

-          priprava ene študije na področju gospodarskega razvoja/inovacijske politike, digitalizacije oz. s področja I4.0. v zadnjih petih letih

-          priprava 2-4 študij na področju gospodarskega razvoja/inovacijske politike, digitalizacije oz. s področja I4.0. v zadnjih petih letih

-          priprava vsaj petih študij na področju gospodarskega razvoja/inovacijske politike, digitalizacije oz. s področja I4.0. v zadnjih petih letih

 

0%

 

 

5%

 

 

10%

 

Merilo d) točke 4:

-          Organizacija enega dogodka s področja digitalizacije in industrije I4.0. v obdobju v zadnjih 5 letih

-          Organizacija 2 dogodkov s področja digitalizacije in industrije I4.0. v obdobju v zadnjih 5 letih

-          Organizacija 4 dogodkov s področja digitalizacije in industrije I4.0. v obdobju v zadnjih 5 letih

 

 

0%

 

5%

 

10%

 

 

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako ekonomsko najugodnejšo ponudbo, bo izbran ponudnik, ki izkazuje večje število študij oziroma dogodkov, kot opredeljeno v merilu c) in d) točke 4. 

e) Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbo mora ponudnik predložiti v pisni obliki na naslov naročnika:

Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
Tehnološki park 19
1000 Ljubljana

ali preko elektronskega sporočila na ales.pevc@tp-lj.si.

Za pravočasno dostavljeno ponudbo bo šteta tista ponudba, ki bo dostavljena preko elektronske pošte do vključno 31. oktobra 2018 do 14:00 ure ali poslana po pošti priporočeno s povratnico do tega roka. V kolikor je ponudba poslana pisno, mora biti iz poštnega žiga jasno razviden datum in ura pošiljanja ponudbe.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Aleš Pevc, e-naslov: ales.pevc@tp-lj.si,
tel.: (01) 6203474. 

Odgovorna oseba: Jožka Hegler, v.d. direktorja

Ljubljana, 26. oktober 2018

 

 

Nazaj