Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo usposabljanja s področja krožne in digitalne transformacije za MSPje

24. 01. 2022

Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo usposabljanja s področja krožne in digitalne transformacije za MSPje

Tehnološki park Ljubljana d.o.o. (TPLJ) vabi ponudnike – strokovnjake k oddaji ponudbe za izvedbo usposabljanja za mala in srednje velika podjetja (MSP)  s področja krožne in digitalne transformacije po metodi Circularity Acceleration Training 4.0 (CAT4.0), v okviru projekta Circular4.0 (Interreg Območje Alp)

Vsebine za usposabljanje (v nadaljevanju besedila: 'vsebine') na osnovi metode CAT4.0 so ocenitev stopnje krožne zrelosti MSP, ocenitev stopnje digitalne zrelosti MSP, identificiranje potreb MSP po inovacijah za krožno transformacijo s pomočjo digitalizacije, svetovanje pri oblikovanju novih krožnih in digitalnih poslovnih modelov za MSP (t.i. business canvas model) ter svetovanje pri pripravi finančnega investicijskega načrta za morebitno predstavitev pilota krožne transformacije MSP s pomočjo digitalizacije pred javnimi ali zasebnimi investitorji.

Izbrani ponudniki bodo izvedli usposabljanja za MSP za krožno in digitalno transformacijo po metodi CAT4.0, temelječi na osnovi modela krožnega oblikovanja (t.i. circular design model), modela krožne optimalne uporabe (t.i. circular optimal use model) ter modela krožne obnove vrednosti (t.i. circular value recovery model).

Metoda usposabljanja za podjetja CAT4.0 je dostopna na spletni povezavi https://circular40.eu/about/, kjer so na voljo tudi številna orodja za oceno krožne in digitalne zrelosti, ki bodo v okviru usposabljanja CAT4.0 osnova za oceno krožne in digitalne zrelosti MSP.

Predvidoma bo za izvedbo usposabljanja CAT4.0 v MSP izbranih več ponudnikov, odvisno od števila in strukture prijavljenih MSP na usposabljanje CAT4.0 v relevantnih sektorjih kot so lesno-predelovalna industrija, plastika, gradbeništvo, predelovalna industrija in živilska industrija.

Usposabljanje CAT4.0 s strani izbranih ponudnikov bo izvedeno v več sklopih, in sicer kot eno skupinsko srečanje v obsegu predvidoma do štiri ure na srečanje ter kot individualna svetovanja ponudnika po sistemu 1:1 (predvidoma do šest ur na MSP). Skupaj bo ponudnikova storitev obsegala porabo predvidoma desetih ur na MSP.

Z izbranimi ponudniki bo naročnik pred začetkom usposabljanja uskladil termine izvedbe usposabljanja CAT4.0 za MSP.

Usposabljanja bodo izbrani ponudniki izvajali v obdobju od 15.2.2022 do 31.3.2022 v prostorih posameznega podjetja oz. prostorih družbe TPLJ v Ljubljani ali virtualno (odvisno od zdravstvenih razmer in dogovora z naročnikom).

Ponudba naj vsebuje:

  • Izpolnjen Obrazec Circular4.0_Ponudba s številčno navedbo posameznih strokovnih referenc na področju krožne in digitalne transformacije v MSP, z navedbo referenc v relevantnih sektorjih (v lesno-predelovalni industriji, na področju plastike, v gradbeništvu, predelovalni industriji in živilski industriji) ter navedbo poznavanja vsebin usposabljanja CAT4.0. Kot sprejemljiva strokovna referenca se bo štela npr. izvedba usposabljanj, mentoriranj, predavanj, izobraževanj, poslovnega svetovanja itd.
  • Kratek življenjepis posameznega strokovnjaka pri ponudniku v slovenskem jeziku, ki bo izvajal usposabljanje CAT4.0.
  • Ponudnik, ki zagotavlja več strokovnjakov in iz različnih sektorjev, naj izpolni za vsakega strokovnjaka ločen obrazec (v vsakem obrazcu naj ponudnik navede tudi ime in priimek strokovnjaka, na katerega se obrazec nanaša). V kolikor ponudnik zagotavlja več strokovnjakov, se šteje, da je ponudnik oddal tolikšno število različnih ponudb, kolikor je v ponudbi navedel strokovnjakov. Naročnik bo ponudbo za vsakega posameznega strokovnjaka obravnaval ločeno od preostalih strokovnjakov. Ponudnik se zavezuje delo opraviti s strokovnjakom, katerega reference je navedel v izbrani ponudbi;

Pogoj za sodelovanje je, da ima ponudnikov strokovnjak vsaj eno referenco s področja krožne in/ali digitalne transformacije in da pozna vse vsebine programa usposabljanja CAT4.0, ki so dostopne na https://circular40.eu/about/ (in so navedene tudi v obrazcu za oddajo ponudbe). V kolikor ponudba pogojev iz tega odstavka ne izpolnjuje, se takšno ponudbo izloči iz izbora. Za dostop do vsebin usposabljanja CAT4.0 preko platforme Talents LMS, ki je na voljo na  https://circular40.eu/about/ kontaktirajte Bojano Omersel Weeks (IJS) na: bojana.omersel-weeks@ijs.si

Zgornja meja za ceno enotne urne postavke za izvedeno storitev usposabljanja CAT4.0 v MSP je 81,97 EUR brez DDV oz. 100,00 EUR z DDV. Urna postavka vključuje tudi morebitne potne in druge stroške, ki jih bo ponudnik imel za izvedbo usposabljanja kot tudi stroške priprave na izvedbo usposabljanja CAT4.0.

Ponudbe z višjo urno postavko bodo iz izbora izključene.

Po zaključku svetovanja bodo izbrani strokovnjaki za naročnika pripravili kratko poročilo (na predvidenem obrazcu), ki bo vsebovalo oceno krožne in digitalne zrelosti podjetja ter t.i. business canvas podjetja.

Izbira ponudnikov

Naročnik bo po pregledu prispelih ponudb izbral ekonomsko najugodnejše ponudnike na osnovi ponujene cene, referenc s področja krožne in digitalne transformacije navedenih v življenjepisu strokovnjaka(ov) ter na osnovi informacij, ki bodo navedene v izpolnjenem Obrazcu Circular4.0_Ponudba.

Pri izboru bo ponujena cena predstavljala 50% možnih točk, število ustreznih strokovnih referenc pa dodatnih 50% točk (najvišje možno skupno število točk je 100). Ponudnik z najnižjo ponujeno ceno (oz. urno postavko) bo prejel 50 točk, ostali ponudniki pa sorazmerno manjše število točk.

Ponudnik z največjim številom ustreznih skupnih referenc s področja krožne transformacije ter digitalne transformacije bo prejel za vsako področje po 25 točk (skupno 50 točk). Ostali ponudniki pa sorazmerno manjše število točk.

Izbira ponudnika še ne zagotavlja tudi dejanske izvedbe usposabljanja, ampak se bo ta izvedla samo v primeru, če se bo na usposabljanje v posameznem sektorju prijavilo zadostno število MSP. Predvidoma bo izbrani strokovnjak izvedel usposabljanja CAT4.0 za tri do pet podjetij.

Z izbranim(i) ponudnikom(i) bo sklenjena pogodba o izvedbi CAT4.0 usposabljanja.

V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje, vas prosimo, da nam pošljete vašo ponudb do petka, 4.2.2022 do 14:00 na elektronski naslov: majda.potokar@tp-lj.si

Ponudbe, ki do navedenega roka ne bodo prispele na navedeni elektronski naslov bodo iz izbora izključene in ne bodo obravnavane s strani naročnika.

Za vse dodatne informacije kontaktirajte na: majda.potokar@tp-lj.si, 01 620 34 90

----

Obrazci:

POVPRAŠEVANJE

PONUDBA

Projekt Circular4.0 sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) preko programa Interreg Območje Alp.

 

 

Nazaj