Postani Mladi podjetnik!

26. 09. 2018

Postani Mladi podjetnik!

19. septembra smo v Tehnološkem parku Ljubljana gostili predstavitveni dogodek projekta Mladi podjetniki »Postani Mladi podjetnik«. Dogodek, namenjen nezaposlenim mlajšim od 29 let z željo po odprtju podjetja in z zanimivo poslovno idejo, je postregel s pestrim naborom podjetniških vsebin in z zanimivimi govorci.

Projekt Mladi podjetniki, čigar upravičenec je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, sofinancirata pa Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, se uspešno izvaja že od marca, tako v Vzhodni kot Zahodni kohezijski regiji Slovenije. Uvodni del dogodka je bil namenjen predstavitvi doseženih rezultatov, kot tudi bodočim zastavljenim ciljem izvedbe programa.

Prisotne so uvodoma pozdravili Matej Cerar pomočnik direktorja v Tehnološkem parku Ljubljana d.o.o., Nuša Majhenc iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Brian Street, namestnik vodje oddelka za odnose z javnostmi ameriške ambasade v Sloveniji.

Aleš Pevc, vodja projekta Mladi podjetniki v Zahodni kohezijski regiji, je v imenu projektnih partnerjev Tehnološkega parka Ljubljana d.o.o., Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete, Gospodarske zbornice Slovenije, Primorskega tehnološkega parka, d.o.o. ter Zavoda mladi podjetnik prisotnim predstavil namen in cilje projekta v Zahodni kohezijski regiji.

Glavni cilj projekta je 300 brezposelnim mladim, mlajšim od 29 let preko dvanajstih brezplačnih delavnic in dodatnega 20-urnega individualnega mentorstva ponuditi priložnost za pridobitev podjetniškega znanja, ter pripravo podjetniškega načrta za njihovo samostojno podjetniško pot.

Po uspešno zaključenem usposabljanju udeležencem projekta Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje iz sredstev Evropskega socialnega sklada podeli subvencijo za samozaposlitev v višini 5.000 evrov, katera je namenjena olajšanju začetnih podjetniških korakov v prvem letu razvoja podjetja.

Do sedaj je bilo izvedenih že 10 serij usposabljanj, trenutno potekajo še tri, skupno pa bo do maja 2019 predvidoma izvedenih 24 usposabljanj. V posamezni skupini je v povprečju 16 udeležencev.  Rezultati anket izvedenih po vsakem usposabljanju so pokazali, da so udeleženci zelo zadovoljni tako z vsebinami predavanj, kot z individualnim mentorskih svetovanjem. V program se je v prvih sedem skupin skupno vključilo 123 udeležencev, 112 udeležencev pa je program uspešno zaključilo in odprlo svoja podjetja, kar predstavlja 91% izhodov v lastno podjetje, kar kaže na zelo kakovostno zasnovan program usposabljanja, z izborom udeležencev skozi predselekcijo, ki daje dobre rezultate.

Pomen projekta Mladi podjetniki za celoten podjetniški ekosistem

Aleš Pevc je izpostavil tudi izredni pomen projekta Mladi podjetniki, ki je financiran preko razpisa za sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi, za celoten podjetniški ekosistem. Projekt pomeni eno od glavnih vstopno točko za mlade, ki se podajajo v svet podjetništva. Prav tako ima projekt tudi izjemen doprinos za celoten podjetniški ekosistem, glede na število vključenih in novo ustanovljenih podjetij.

V naslednjih fazah razvoja lahko podjetniki koristijo tudi ostale podporne mehanizme iz podjetniškega ekosistema, kot so na primer: Erasmus za mlade podjetnike, ki podjetnikom omogoča pridobitev do 1.100 eur mesečne štipendije za pridobivanje izkušenj ter novih poslovnih partnerjev v tujini; Iniciativa Start:up Slovenija, ki letno povprečno podpre okrog 40 podjetij s 54.000 eur, podjetniki pa lahko koristijo tudi dostop do programov SK75 in SK200, ki sta namenjena potrjevanju idej ter spodbujanju vstopa na globalni trg oz. internacionalizacijo poslovanja; za projekte iz kreativnega in kulturnega sektorja pa se bo podoben program spodbud v kratkem izvajal tudi preko Centra za kreativnost, ki spodbuja opolnomočenje potencialov družbene in ekonomske vrednosti sektorja ter ga aktivneje povezuje z gospodarstvom, znanostjo, izobraževanjem in drugimi sektorji.Vsekakor pa številna mlada podjetja podpirajo tudi poslovni angeli, ki z vlaganjem lastnih sredstev podprejo do nekaj 10 podjetij v slovenskem prostoru na letni ravni.

Posebna gostja konference Teresa Córdova, Direktorica Inštituta Great Cities na Univerzi v Illinoisu v Chicagu, je kot vodilna strokovnjakinja na področju razvoja podjetniških ekosistemov mladim predstavila primere dobrih praks malih in lokalnih podjetij iz Združenih držav Amerike, ter prednosti vključitve podjetij v državne in mestne pospeševalnike. Predstavila pa je tudi pomen javnih programov za razvoj urbanih sredin ter spodbujanje podjetniškega udejstvovanja in mreženja predvsem marginalnih skupin, kot so mladi, ter poudarila, da je za uspešen razvoj podjetništva ključno razumevanje narave odnosov in medsebojnih povezav znotraj podjetij.

Na dogodku so imeli udeleženci izredno priložnost dobiti strokovne nasvete Aleša Lisca kar iz prve roke. Aleš Lisac je priznani  avtor, predavatelj ter edennajvečjih prodajno marketinških gurujev v slovenskem prostoru. Aleš je prisotnim predstavil številne primere uspešnih marketinških akcij v katerih je sam sodeloval in katerih rezultat je bil bolj dobičkonosen posel brez večjih investicij in hudih naporov.

Kaj o usposabljanju menita perspektivna podjetnika, udeleženca programa Mladi podjetniki?

Luka Peteh iz podjetja NETX, ki izdeluje spletne platforme, izpostavlja da je bila možnost vključitve v program eden od ključnih elementov za ustanovitev lastnega podjetja, prav tako pa je poudaril pomen pridobljenega znanja na usposabljanju, saj ga pri razvoju podjetja in nastopu na trgu vsakodnevno uporablja v praksi.

Mirza Ljubijankić, dvajsetletni podjetnik, ki je odprl proizvodnjo kombuče, probiotične brezalkoholne pijače je šel še korak dlje, saj je preko sodelovanja z mentorji začel s pripravami na iskanje investitorja in ga do konca programa tudi uspešno našel. To mu je omogočilo vzpostavitev in zagon proizvodnje, ter posledično hitrejši vstop na trg.

Sinergije sodelovanja kompetentnih partnerjev

Prisotne smo tudi povabili, naj uporabijo številne sinergije in možnosti za sodelovanje v okviru konzorcija projektnih partnerjev. Številnim mladim podjetnikom smo skozi konzorcij že omogočili nove poslovne povezave z različnimi podjetji in potencialnimi bodočimi poslovnimi partnerji. Tako smo na primer v okviru projekta SIO (Subjekti inovativnega okolja) številnim mladim podjetnikom omogočili različna brezplačna usposabljanja - od postavitve spletne trgovine, pa vse do večje prepoznavnosti in prodaje z uporabo Linkedina. V prihodnjih mesecih bodo sledila številna druga predavanja in zanimive delavnice . Dva udeleženca sta se v okviru transnacionalnega projekta Chimera (financiranega iz programa Interreg Mediteran), udeležila mreženjskega dogodka za podjetja s področja kreativnih in kulturnih industrij v Bariju (Italija). Udeleženec, ki ga zanima hitro prototipiranje pa se je v okviru projekta 3D Central (financiranega iz programa Interreg Srednja Europa) udeležil konference o pametnih poslovnih modelih in aditivni proizvodnji, ki jo je organiziral Campus02 iz Gradca. Mladim podjetnikom bomo omogočili tudi predstavitev najboljših idej na Dnevih podjetništva 2018! Dodatna prednost usposabljanja v programu Mladi podjetniki pa je tudi jasna in ciljna usmerjenost v spodbujanje sodelovanja med mladimi podjetniki, saj se je znotraj skupin ustvarilo kar nekaj poslovnih povezav in medsebojne promocije.

V Tehnološkem parku Ljubljana se skupaj s projektnimi partnerji dobro zavedamo, da sta za zagon podjetja nujno potrebna tako začetni kapital, kot tudi znanje, zato je naš cilj znotraj projekta »Mladi podjetniki« omogočiti čim večjemu številu mladih podjetnikov pridobitev podjetniškega znanja potrebnega za ustanovitev dolgoročno uspešnega podjetja, seveda pa želimo potencialnim mladim podjetnikom tudi omogočiti izpolnitev pogojev za pridobitev subvencije.

Ob zaključku konference, so se udeleženci strinjali, da bi bilo glede na številčno izkazan interes s strani mladih in dobre rezultate projekta, potrebno s projektom nadaljevati tudi v prihodnji  programski perspektivi, saj bi le na ta način dosegli željeno konsistentnost in trajne rezultate projekta. S ciljem merjenja dolgoročne uspešnosti in trajnosti takšnega programa so se pojavile tudi pobude, da bi udeležence spremljali tudi po izteku enega leta, kot je trenutna zahteva; ter da bi v sklopu projekta izvedli tudi evalvacijooz. vrednotenje katera bi bila usmerjena tako v merjenje stopnje preživetja podjetij, kot tudi stopnje rasti, ter trenutnih potreb in ovir s katerimi se mladi podjetniki soočajo. Na podlagi rezultatov se naj pripravi tudi nadaljnje aktivnosti oz. podjetja usmeri v programe ter sistemske podporne mehanizme kot sta SIO in Iniciativa Start:up Slovenija.

Zainteresirane mlade, ki si želijo odpreti svoje podjetja, pa smo ob zaključku dogodka povabili k vključitvi v nova usposabljanja, ki bodo predvidoma do marca 2019 potekala v Ljubljani, Kranju, Novi Gorici in Kopru. Več informacij o projektu, procesu izbire, načinu prijave in izkušnjah udeležencev, ki so usposabljanje že zaključili, lahko pridobijo preko elektronske pošte: mitja.divjak@tp-lj.si.

Projekt Mladi podjetniki se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Nazaj