JAVNI POZIV ZA MENTORJA INOVATIVNIM PODJETJEM/EKIPAM

01. 12. 2016

JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM KANDIDATOM, DA KANDIDIRAJO ZA MENTORJA INOVATIVNIM PODJETJEM/EKIPAM (v okviru projekta izvedbe podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 »SIO 2016-2017«)

JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM KANDIDATOM, DA KANDIDIRAJO ZA MENTORJA INOVATIVNIM PODJETJEM/EKIPAM (v okviru projekta izvedbe podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 »SIO 2016-2017«)

Tehnološki park Ljubljana d.o.o., kot upravičenec dodelitve sredstev evropske kohezijske politike vabi zainteresirane kandidate, da kandidirajo za mentorje za izvajanje storitev mentoriranja v okviru projekta izvedbe podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 »SIO 2016-2017«. Zainteresirani kandidati bodo svetovali/mentorirali podjetja/ekipe ob zagonu in razvoju poslovne ideje ter svetovali v fazi komercializacije produkta.

Vsi uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Pogoji za kandidiranje:

  • vsaj 5 let delovnih izkušenj ter sposobnost mentoriranja;

-      aktivna osebna izkušnja z mentoriranjem invoativnemu podjetju (dokazljivo soustanoviteljstvo ali vodenje ali druga dokazljiva oblika aktivne vloge v okviru inovativnega podjetja);

-      Mentoriranje vsaj enega inovativnega podjetja v preteklih 3 letih, prostovoljno ali v proti plačilo (šteje tudi sodelovanje v različnih mentorskih programih);

-      sposobnost učinkovitega komuniciranja;

-      poslovni ugled in moralna integriteta.

Obveznosti kandidatov za mentorja inovativnim podjetjem/ekipam:

-              aktivno sodelovanje in mentoriranje podjetju/ekipi v obliki ustnih in pisnih predlogov in

strokovnih mnenj;

-              pomoč podjetju/ekipi pri navezovanju poslovnih kontaktov, pri iskanju zasebnih investitorjev in svetovanje pri njenih strateških odločitvah;

-              priprava kratkega poročila o napredovanju podjetju/ekipi v sodelovanju z mentorjem;

-              omogočiti morebitno prisotnost naročnika pri aktivnostih mentoriranja (po predhodnem dogovoru),

-              prenos specifičnih znanj mentorja na mentorirano podjetje/ekipo.

Letni obseg angažmaja mentorja, ki bo izbran po selekcijskem izboru tega javnega poziva je do največ 20 ur na posamezno inovativno podjetje/ekipo v obdobju od 01.12.2016 do 31.12.2017.

Vsebina, obseg in čas angažmaja mentorja bodo bili usklajeni oziroma dogovorjeni s Tehnološkim parkom Ljubljana d.o.o. Storitve bo lahko mentor izvajal v prostorih Tehnološkega parka Ljubljana d.o.o., v lastnih prostorih mentorja ali mentoriranega podjetja/ekipe. Mentoriranje je namenjeno sledečim ciljnim skupinam:

  • Informiranje, svetovanje, usmerjanje posameznika ali skupine (aktivnost A4)
  • Mentorski program za hiter razvoj inovativnih podjetij; podjetja do 3,5 let starosti (aktivnost A8)
  • Mentorstvo za globalno rast; podjetja starejša od 3,5 let (aktivnost A11)

Stroški mentoriranja zajemajo vse aktivnosti povezane z izvajanjem mentoriranja (potne stroške, vse stroške povezane z mentoriranjem posameznega inovativnega podjetja/ekipe po pogodbi, ipd.).

PREDLOŽITEV VLOGE

Vsak zainteresirani kandidat naj pošlje vlogo s priloženim življenjepisom na naslov:

Tehnološki park Ljubljana d.o.o.

Tehnološki park 19

1000 Ljubljana

 

Ali preko elektronske pošte na naslov vera.nunic@tp-lj.si z naslovom: Javni poziv za mentorja inovativnim podjetjem/ekipam.

Tehnološki park Ljubljana d.o.o. bo obravnaval vse prispele vloge in o odločitvi obvestil zainteresirane kandidate.

Poleg življenjepisa morajo kandidati ob prijavi priložiti tudi kratek vsebinski opis izkušanje z inovativnim podjetjem in imena mentoriranih podjetij v zadnjih treh letih.

Pojasnila:

Tehnološki park Ljubljana d.o.o. lahko zainteresirane kandidate kadarkoli pozove k dopolnitvi vloge. Ravno tako si Tehnološki park Ljubljana d.o.o. pridržuje pravico, da ne obrazloži zakaj je posamezna vloga bila zavrnjena ali odobrena. Zainteresirani kandidati bodo obveščeni le v primeru izbora za mentorja inovativnim podjetjem/ekipam. Tehnološki park Ljubljana d.o.o. bo vloge zainteresiranih kandidatov obravnaval izključno in samo z namenom postopka javnega poziva, s čimer se zainteresirani kandidati z oddajo vloge izrecno strinjajo, ter dovoljujejo obdelavo in uporabo osebnih podatkov navedenih v vlogi za namen tega javnega razpisa. Za resničnost in pravilnost navedenih podatkov v vlogi zainteresirani kandidat kazensko in materialno odgovarja.

Zainteresirani kandidati v teh postopkih ne morejo vlagati proti Tehnološkemu parku Ljubljana d.o.o. pravnih sredstev.

Poziv je odprt od dneva objave do preklica objave. Vloge se obravnavajo najkasneje 15 dni od oddaje popolne vloge.

Ljubljana, 1.12.2016

Ključne besede: "SIO 2016-2017", javni poziv, mentorstvo, inovativnost

Nazaj