JAVNI POZIV ZA EKSPERTNEGA SVETOVALCA INOVATIVNIM PODJETJEM/EKIPAM

14. 02. 2018

JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM KANDIDATOM, ZA KANDIDIRANJE ZA EKSPERTNEGA SVETOVALCA INOVATIVNIM PODJETJEM/EKIPAM (v okviru izvedbe projekta podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2018 in 2019 »SIO 2018-2019«).

Tehnološki park Ljubljana d.o.o., kot upravičenec dodelitve sredstev evropske kohezijske politike vabi zainteresirane kandidate, da kandidirajo kot svetovalci za izvajanje storitev ekspertnega svetovanja, v okviru izvedbe projekta podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2018 in 2019 »SIO 2018-2019«. Zainteresirani kandidati bodo svetovali podjetjem/ekipam za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij.

Vsi uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Pogoji za kandidiranje:

  • aktivna osebna izkušnja s start-up/scale up podjetjem (dokazljivo soustanoviteljstvo ali vodenje ali druga dokazljiva oblika aktivne vloge v okviru inovativnega mladega podjetja v rasti za obdobje minimalno dveh let);
  • mentoriral vsaj eno start-up/scale up podjetje v preteklih 3 letih, prostovoljno ali proti plačilu (šteje tudi sodelovanje v različnih mentorskih programih);
  • vsaj 3 leta delovnih izkušenj, sposobnost učinkovitega komuniciranja in mentoriranja

Obveznosti kandidatov za mentorja do inovativnih podjetij/ekip:

  • aktivno sodelovanje in mentoriranje podjetju/ekipi v obliki ustnih in pisnih predlogov in strokovnih mnenj;
  • pomoč podjetju/ekipi pri navezovanju poslovnih kontaktov, pri iskanju zasebnih investitorjev in svetovanje pri njenih strateških odločitvah;
  • priprava kratkega poročila o napredovanju podjetja/ekipe v sodelovanju z mentorjem;
  • omogočiti morebitno prisotnost naročnika pri aktivnostih mentoriranja (po predhodnem dogovoru),
  • prenos specifičnih znanj mentorja na mentorirano podjetje/ekipo.

Letni obseg angažmaja mentorja, ki bo izbran po selekcijskem izboru tega javnega poziva, je minimalno 10 ur na posamezno inovativno podjetje/ekipo v obdobju od 01.03.2018 do 31.12.2019.

Vsebina, obseg in čas angažmaja svetovalca bodo bili usklajeni oziroma dogovorjeni s Tehnološkim parkom Ljubljana d.o.o. Storitve bo lahko svetovalec izvajal v prostorih Tehnološkega parka Ljubljana d.o.o., v lastnih prostorih svetovalca ali svetovanega podjetja/ekipe. Svetovanje je namenjeno sledečim ciljnim skupinam:

  • Faza 2: Podpora rasti in razvoju »start-up« podjetij;
  • Faza 3: Podpora v rasti in razvoju hitro rastočih podjetij - »scale up« podjetij

 

PREDLOŽITEV VLOGE

Vsak zainteresirani kandidat naj pošlje vlogo s priloženim življenjepisom na naslov:

Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
Tehnološki park 19
1000 Ljubljana

ali preko elektronske pošte na naslov vera.nunic@tp-lj.si z naslovom: Javni poziv za svetovalca inovativnim podjetjem/ekipam.

Tehnološki park Ljubljana d.o.o. bo obravnaval vse prispele vloge in o odločitvi obvestil zainteresirane kandidate.

Poleg življenjepisa morajo kandidati ob prijavi priložiti tudi kratek vsebinski opis izkušnje z inovativnim podjetjem in imena mentoriranih podjetij z navedbo strokovnega področja v zadnjih treh letih

Pojasnila:

Tehnološki park Ljubljana d.o.o. lahko zainteresirane kandidate kadarkoli pozove k dopolnitvi vloge. Ravno tako si Tehnološki park Ljubljana d.o.o. pridržuje pravico, da ne obrazloži zakaj je posamezna vloga bila zavrnjena ali odobrena. Zainteresirani kandidati bodo obveščeni le v primeru izbora za mentorja inovativnim podjetjem/ekipam. Tehnološki park Ljubljana d.o.o. bo vloge zainteresiranih kandidatov obravnaval izključno in samo z namenom postopka javnega poziva, s čimer se zainteresirani kandidati z oddajo vloge izrecno strinjajo, ter dovoljujejo obdelavo in uporabo osebnih podatkov navedenih v vlogi za namen tega javnega razpisa. Za resničnost in pravilnost navedenih podatkov v vlogi zainteresirani kandidat kazensko in materialno odgovarja.

Zainteresirani kandidati v teh postopkih ne morejo vlagati proti Tehnološkemu parku Ljubljana d.o.o. pravnih sredstev.

Poziv je odprt od dneva objave do preklica objave. Vloge se obravnavajo najkasneje 15 dni od oddaje popolne vloge.

 

Ljubljana, 14.2.2018

Nazaj