Javni natečaj za izbor idejne zasnove »Greenhack – Z odprtimi podatki do zelene prihodnosti«

11. 10. 2021

Ta javni natečaj ureja pravila in pogoje za sodelovanje udeležencev v javnem nagradnem natečaju »Greenhack – z odprtimi podatki do zelene prihodnosti«, ki ga organizira družba Tehnološki park Ljubljana d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: organizator) v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

 1. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZACIJE, KI OBJAVLJA JAVNI NATEČAJ

Tehnološki park Ljubljana d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana.

 1. SPLOŠNA DOLOČILA IN ORGANIZACIJA

Ta javni natečaj ureja pravila in pogoje za sodelovanje udeležencev v javnem nagradnem natečaju »Greenhack – z odprtimi podatki do zelene prihodnosti«, ki ga organizira družba Tehnološki park Ljubljana d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: organizator) v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Javni natečaj se izvaja v okviru pilotne aktivnosti  A.T 3.3  iz operacije projekt DEAS, ki jo delno financira  program Alpine Space. Slovenska projektna partnerja v projektu DEAS, ki spodbuja izkoriščanje OD/LOD in APIjev ta razvoj novih storitev in produktov, sta Tehnološki park Ljubljana in Mestna občina Ljubljana.

V tem natečaju uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

 1. PREDMET JAVNEGA NATEČAJA

Predmet javnega natečaja je izbor najboljših štirih zmagovalnih idej na hackathonu z naslovom »Greenhack – z odprtimi podatki do zelene prihodnosti«.

 1. NAMEN

Splošni namen nagradnega natečaja je promocija in spodbujanje uporabe odprtih podatkov javnega sektorja, predvsem tistih, ki so objavljeni na nacionalnem portalu odprtih podatkov OPSI na teme mobilnosti, okolja, prehrane in poplav

Konkretni namen je izdelava idejne zasnove ali funkcionalnega prototipa digitalne rešitve, ki bo tudi preko vizualizacije odprtih podatkov omogočila digitalne storitve na teme mobilnosti, okolja, prehrane in poplav.

 1. VSEBINA JAVNEGA NATEČAJA

Vsebina javnega natečaja so štirje izzivi, v okviru katerih bodo udeleženci hackathona iskali odgovore in pripravili idejne zasnove ali funkcionalne prototipe digitalnih rešitev, in sicer na naslednje teme:

Izziv 1: Mobilnost: »Živi zdravo. Potuj trajnostno.«;

Izziv 2: Okolje: »Ravnanje z odpadki«;

Izziv 3: Prehrana: »Z digitalno izkušnjo v čebelji svet.«;

Izziv 4: Poplave: »Odprti podatki za obveščanje pri naravnih in drugih nesrečah v MOL«.

Podrobnosti glede vsebine javnega natečaja so objavljene na spletni strani hackathona:

https://www.hackathon.tp-lj.si/.

5.1.        Organizacija dogodka

Natečaj poteka v krogih.

Prvi del (krog) bo potekal v obliki hackathona, na katerem bodo udeleženci, v obdobju od 6. 11. 2021 do 7. 11. 2021, ob pomoči mentorjev pripravili in predstavili funkcionalne prototipe digitalnih rešitev. Ob koncu prvega dela (7. 11. 2021)  bo strokovna komisija razglasila najboljših osem ekip, iz vsakega izziva po dve ekipi.

Drugi del (krog) bo potekal predvidoma dne 9. 11. 2021, kjer bo na zaključnem dogodku najboljših osem ekip, izbranih s strani komisije, predstavilo svoje prototipe digitalnih rešitev. Za izbor najboljših ekip bo potekalo on-line javno glasovanje, s strani publike.

5.2.        Udeleženci dogodka

V javnem natečaju lahko sodelujejo vse zainteresirane fizične osebe.

 1. POGOJI ZA PRIJAVO

Prijavijo se lahko skupine, ki štejejo od treh do pet članov in posamezniki.

Posamezniki, ki ob prijavi nimajo svoje skupine lahko sodelujejo pod pogojem, da se na kraju izvedbe dogodka lahko oblikuje ekipa vsaj treh prijavljenih posameznikov.

Natečajni izdelki in njihovi opisi morajo biti zapisani v slovenskem ali angleškem jeziku.

Vse stroške priprave in predložitve prijave krijejo udeleženci sami.

Zmagovalne ekipe oziroma njihovi člani so zavezani z organizatorjem skleniti pogodbo o neodplačenm prenosu materialnih avtorskih pravic, pri čemer bodo te materialne avtorske pravice izključno prenešene na organizatorja brez časovne in teritorialne omejitve. V kolikor vsi člani zmagovalne ekipe pogodbe z organizatorjem ne sklenejo, lahko organizator sprejme odločitev, da se denarna nagrada ekipi ne podeli.

V primeru, da komisija zaradi neustrezanja pogojem javnega natečaja ne bi izbrala nobene rešitve, je organizator prost obveznosti podelitve nagrad. V tem primeru se na kraju dogodka udeležencem vrnejo idejne zasnove oz. prototipi digitalnih rešitev.

Organizator si pridržuje pravico, da brez opozorila in obrazložitve iz sodelovanja izloči udeleženca oz. ekipo, ki ne spoštuje pravil natečaja.

S prijavo natečajnik soglaša z vsemi pogoji tega javnega natečaja, ki so razvidni iz vsebine natečajne dokumentacije.

 1. NAČIN IN ROK ODDAJE PRIJAVE

Prijave se sprejema do vključno 1. 11. 2021 na spletni strani: https://www.hackathon.tp-lj.si/.

 1. POSTOPEK OBRAVNAVE PRIJAV IN OBVEŠČANJE O IZBORU

Zoper odločitve komisije o idejnih zasnovah digitalnih rešitev, ni pritožbe.

 

8.1.        Ocenjevalna komisija

Natečajne rešitve in naloge, ki jih bodo udeleženci oddali neposredno na dogodku, bo ocenjevala komisija petih  (5) članov v naslednji sestavi:

1 predstavnik Mestne občine Ljubljana (MOL),

1 predstavnik Tehnološkega parka Ljubljana (TPLJ);

1 predstavnik Ministrstva za javno upravo (MJU);

1 predstavnik Fakultete za računalništvo in informatiko (FRI)

1 predstavnik Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO (IRCAI).

Člane komisije določi organizator na podlagi dosedanjih aktivnosti na področju odprtih podatkov. Komisija bo idejne zasnove rešitve pregledala in ocenila v skladu z merili, ki so navedena v točki 8.2.

 

8.2.        Merila in metodologija ocenjevanja

Komisija bo ocenjevala izdelke, ki bodo ustvarjeni na hackathonu z naslovom »Greenhack – z odprtimi podatki do zelene prihodnosti«, po naslednjih kriterijih: izvirnost ideje oz. inovativnost, kreativnost vsebine, dovršenost izdelka, kakovost vizualnega prikaza, uporaba odprtih podatkov, upoštevanje ranljivih skupin in uporabnost izdelka.

Komisija bo 7. 11. 2021 ocenila izdelke in razglasila najboljših osem ekip, ki bodo sodelovale v drugem krogu.

Na drugem delu hackathona, na dogodku, ki bo potekal predvidoma 9. 11. 2021, bo za izbor najboljših rešitev potekalo on-line javno glasovanje.

 

 1. NAGRAJEVANJE IN ODKUP MATERIALNIH AVTORSKIH PRAVIC

9.1.        Nagrade

Nagrajene bodo štiri najbolje ocenjene aplikativne rešitve, in sicer:

Nagrada za najboljšo rešitev za izziv mobilnost znaša 1.625,00 EUR bruto (predvidoma 1.218,75 EUR neto) in se razdeli po enakih delih med posameznike v skupini;

Nagrada za najboljšo rešitev za izziv okolje znaša 1.625,00 EUR bruto (predvidoma 1.218,75 EUR neto) in se razdeli po enakih delih med posameznike v skupini;

Nagrada za najboljšo rešitev za izziv prehrana znaša 1.625,00 EUR bruto (predvidoma 1.218,75 EUR neto) in se razdeli po enakih delih med posameznike v skupini;

Nagrada za najboljšo rešitev za izziv poplave znaša 1.625,00 EUR bruto (predvidoma 1.218,75 EUR neto) in se razdeli po enakih delih med posameznike v skupini.

Plačnik nagrade in akontacije dohodnine po obračunu je organizator. Morebitno dodatno pridobljena sponzorska sredstva bodo nakazana zmagovalnim ekipam neposredno s strani sponzorjev kot dodatna nagrada.

 

 1. PREPOVED SODELOVANJA

Na tem natečaju kot člani ekip ne smejo sodelovati člani natečajne komisije in sorodniki članov natečajne komisije do vključno 2. kolena sorodstva v ravni ali stranski liniji.

 1. OSTALI POGOJI SODELOVANJA

11.1.     Informativna objava rešitev posameznih ekip

V nekomercialne namene oz. za potrebe promocije bo organizator vse rešitve, ki jih bo ocenil kot primerne, javno in v celoti ali po delih objavil na svojih spletnih straneh in družbenih medijih ter drugih komunikacijskih kanalih. Poleg slikovnega gradiva bodo javno objavljena tudi imena ekip ter imena in priimki vodje in drugih članov ekipe (soavtorjev), v kolikor posamezniki z javno objavo soglašajo.

Na spletni strani za prijavo na hackathon (točka 7.) je objavljeno obvestilo po 13. členu Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba o varstvu podatkov).

11.2.     Obveščanje, objava nagrajencev in podelitev nagrad

Ekipe, ki prejmejo nagrade, se z imenom in priimkom vodje oziroma vseh članov ekipe objavijo na spletnih straneh in v javnih občilih. Organizator bo s podelitve nagrad objavil slikovno gradivo.

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli oz. lahko zahteva vračilo nagrade, če se ugotovi, da nagrajenec: (i) v aplikativnih rešitvah uporablja neprimerne, neustrezne ali žaljive vsebine; (ii) ne izpolnjuje pogojev, določenih s temi pravili oz. jih ne spoštuje; (iii) ni podal svojih resničnih podatkov; (iv) ni avtor posredovanih materialov in vsebin ter krši avtorske pravice tretjih oseb; ali (v) sodeluje v imenu tretjih oseb.

11.3.     Obdavčitev nagrad

Akontacijo dohodnine bo za nagrajence, katerim se po Zakonu o dohodnini (Ur. list. RS, št. 13/11 s spremembami) vrednost nagrade všteva v davčno osnovo, skladno z veljavno slovensko davčno zakonodajo obračunal in plačal organizator nagradnega natečaja. V ta namen so nagrajenci dolžni sporočiti podatke, potrebne za obračun dohodnine. Morebitne druge davčne obveznosti ali stroški oz. druge obveznosti, povezane s prejemom nagrade, bremenijo nagrajence.

11.4.     Stvaritve in avtorstvo

Udeleženci s prijavo in sodelovanjem na hackathonu potrjujejo, da je njihova zasnova rešitve z vsemi pripadajočimi vsebinami v celoti njihovo lastno, izvirno in še neobjavljeno avtorsko delo oziroma, da ne kršijo nobenih avtorskih, izvajalskih pravic in/ali katerihkoli drugih pravic tretjih oseb ter da nihče v razmerju do organizatorja, v zvezi s katerokoli pravico, ki jo je organizator pridobil, ne bodo uveljavljal nobenih denarnih zahtevkov niti katerihkoli drugih zahtevkov.

11.5 Zasebnost in varstvo podatkov

Organizator se obvezuje, da bo zbrane osebne podatke varoval in uporabljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list. RS, št. 94/07) in s Splošno uredbo o varstvu podatkov, samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam.

 1. DODATNE INFORMACIJE

Organizator si pridržuje pravico do sprememb javnega natečaja, ki morajo biti objavljene na istem mestu, kot ta javni natečaj.

Dodatne informacije je možno pridobiti na elektronskem naslovu monika.cvetkov@tp-lj.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani hackathona: https://www.hackathon.tp-lj.si/.

Ljubljana, dne 11. 10. 2021

                                                                                                    TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA d.o.o., Jernej Pintar, direktor

Nazaj