Javna dražba za prodajo osebnega vozila znamke BMW 530 D X-DRIVE

13. 02. 2018


Tehnološki park Ljubljana d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, objavlja naslednjo

JAVNO DRAŽBO

za prodajo osebnega vozila znamke BMW 530 D X-DRIVE avtomatik, letnik 14/3/2011, št. šasije WBAFV31040C695980, prevoženih cca. 219.000 km, črne barve, 190 kw, nepoškodovan z naslednjo opremo:
X-DRIVE – 2-CONSKA AVTOMATSKA KLIMA – BIXENON LUČI + PRANJE ŽAROMETOV – DVD NAVIGACIJA PROFESIONAL - BEŽ, USNJENI, KOMFORTNI SEDEŽI + OGREVANI SPREDAJ – TEMPOMAT – ALU PLATIŠČA 17 COL - SENZOR ZA DEŽ – ELEKTRIČNO STREŠNO OKNO – USNJEN, MULTIFUNKCIJSKI SERVO VOLAN – PARKIRNI SENZORJI SPREDAJ IN ZADAJ - KROM PAKET - POTOVALNI RAČUNALNIK – BLUETOOTH - ELEKTRIČNI POMIK STEKEL – RADIO CD/MP3 – ELEKTRIČNO OGREVANA IN NASTAVLJIVA ZUNANJA OGLEDALA – 6 X AIRBAG – DALJINSKO CENTRALNO ZAKLEPANJE – ABS – ESP IN ŠE OSTALA SERIJSKA OPREMA...;

1. Dejstva, vezana na prodajo:
Predmet dražbe - osebni avtomobil znamke BMW 530 D X-DRIVE ima Tehnološki park Ljubljana d.o.o. po Pogodbi o finančnem leasingu v finančnem najemu. Tehnološki park Ljubljana d.o.o. si želi predčasno zaključiti sklenjeno pogodbo z leasingodajalcem, s čimer je le-ta tudi seznanjen in je podal ponudbo za predčasen zaključek pogodbe št. 30698/14, z dne 12. 02. 2018, veljavno do dne 28. 02. 2018, ter izjavo, da soglaša z zbiranjem zavezujočih ponudb za nakup osebnega vozila znamke BMW 530 D X – DRIVE.
2. Predmet prodaje:
Prodaja se osebno vozilo znamke BMW 530 D X-DRIVE avtomatik, letnik 14/3/2011, št. šasije WBAFV31040C695980.
3. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba za prodajo predmetnega osebnega vozila znamke BMW 530 X-DRIVE bo 19. 02. 2018 ob 12.00 uri v prostorih Tehnološkega parka Ljubljana d.o.o., sejna soba v III. nadstropju stavbe B (Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana).
4. Pogoji prodaje in javne dražbe:
Predmet dražbe – osebno vozilo znamke BMW 530 X-Drive se prodaja v stanju v kakršnem je, po sistemu videno – kupljeno. Tehnološki park Ljubljana d.o.o. ne daje nikakršnih jamstev glede tehničnega stanja vozila. Vse davke in stroške v zvezi s prenosom predmeta prodaje plača kupec.

Začetna izklicna cena za osebno vozilo znamke BMW 530D je 13.500,00 EUR.

Dražbo vodi 3 – članska komisija – predsedujoči, član in zapisnikar, ki jih določi v. d. direktorja družbe Tehnološki park Ljubljana d.o.o. Dražba se vodi v slovenskem jeziku. Dražba se začne z izklicem začetne izklicne cene za predmet dražbe. Dražitelji sprejmejo izklicano ceno z besedami »sprejmem« ter navedbo imena oz. firme dražitelja. Če eden ali več dražiteljev sprejme/-jo začetno izklicno ceno za predmet draženja, se dražba nadaljuje na način, da vodja dražbe v naslednjem koraku izkliče novo ceno, ki je za 100,00 EUR višja od predhodne izklicne cene za predmet dražbe, kar se nadaljuje, dokler v zadnjem koraku noben dražitelj tudi po tretjem izklicu cene ne sprejme izklicne cene. Na dražbi je uspel dražitelj, ki je sprejel najvišjo izklicno ceno v predzadnjem koraku. Če je enako izklicno ceno v predzadnjem koraku sprejelo več dražiteljev, se šteje, da je uspel dražitelj, ki je izklicno ceno sprejel prvi. Če so sprejeli izklicno ceno istočasno, se med njimi določi dražitelja, ki je uspel, tako da se opravi žreb na način, kot ga določi predsedujoči na dražbi.

V primeru, da noben dražitelj na dražbi ne sprejme začetne izklicne cene za predmet dražbe, se dražba kot neuspešna ustavi.
Na dražbi lahko sodelujejo in so na njej prisotne domače in tuje fizične in pravne osebe, ki najkasneje do petka 16. 02. 2018 na račun Tehnološkega parka Ljubljana d.o.o. št.: SI56 3300 0444 4465 689 odprtega pri Addiko Bank d.d., vplačajo varščino v višini 1.350,00 EUR in ki najkasneje do 10.00 ure dne 19. 02. 2018 Tehnološkemu parku Ljubljana d.o.o. na elektronski naslov katja.savor@tp-lj predložijo potrdilo o vplačilu varščine in kontaktne podatke dražitelja (osebno ime, firma, naslov, telefon, faks, e-mail) ter seznam oseb, ki se bodo udeležile javne dražbe, skupaj z dokazili identitete skladno s temi pravili (zadnja alineja te točke razpisa javne dražbe).
Če dražitelj pristopi na javno dražbo, potrdi poznavanje predmeta dražbe, izklicno ceno in poznavanje teh dražbenih pravil.

Šteje se, da bo pogodba o nakupu osebnega vozila znamke BMW 530D sklenjena med prodajalcem in dražiteljem, ki je na javni dražbi uspel. Če uspeli dražitelj ne izpolni obveznosti plačila kupnine v skladu s pravili te dražbe, varščina pripada in v celoti zapade v korist Tehnološkega parka Ljubljana d.o.o. (varščina se dražitelju ne vrne). V tem primeru se Tehnološki park Ljubljana d.o.o. po lastni presoji odloči ali bo ponudil sklenitev pogodbe dražitelju, ki je podal drugo ali naslednjo najugodnejšo ponudbo na javni dražbi brez ponovitve javne dražbe. V primeru, da je več dražiteljev podalo enake ponudbe, je drugi oziroma naslednji najugodnejši dražitelj tisti, ki je prvi podal tako ponudbo. Če je več dražiteljev sprejelo izklicno ceno istočasno, se med njimi opravi žreb na način, ki ga določi predsedujoči na dražbi.
Dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli, se vplačana varščina brezobrestno vrne tretji (3.) delovni dan po končani javni dražbi, pod pogojem, da so Tehnološkemu parku Ljubljana d.o.o. na dražbi predložili pisno zahtevo za vračilo varščine z navedbo računa, na katerega naj se vrne varščina. Če se pisna zahteva za vračilo varščine predloži kasneje, se ne-obrestovana varščina dražitelju vrne tretji (3.) delovni dan po predložitvi pisne zahteve za vračilo varščine z navedbo računa, na katerega naj se vrne varščina.

Pisno pogodbo o nakupu osebnega avtomobila znamke, kupec podpiše takoj po končani dražbi na kraju dražbe, prodajalec pa pogodbo podpiše v skladu z dogovorom z leasingodajalcem najkasneje pa v roku 8 dni po končani dražbi in jo pošlje na naslov kupca.

Plačilo kupnine: kupec mora v roku 8 dni od podpisa pogodbe s strani Tehnološkega parka Ljubljana d.o.o. celotno kupnino, znižano za že vplačani znesek varščine, nakazati na račun, določen v pogodbi o nakupu osebnega vozila znamke. Varščina se všteje v kupnino in ima po sklenitvi naravo are. Pravočasno plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec zamudi s plačilom preostanka kupnine (celotna kupnina zmanjšana za znesek plačane varščine/are) na račun, določen v pogodbi o nakupu osebnega avtomobila, je pogodba razvezana, Tehnološki park Ljubljana d.o.o. pa ima pravico obdržati varščino/aro. V primeru razveze pogodbe se Tehnološki park Ljubljana d.o.o. po lastni presoji odloči ali bo ponudil sklenitev pogodbe dražitelju, ki je podal drugo ali naslednjo najugodnejšo ponudbo na javni dražbi brez ponovitve javne dražbe. V primeru, da je več dražiteljev podalo enake ponudbe, je drugi oziroma naslednji najugodnejši dražitelj tisti, ki je prvi podal tako ponudbo. Če je več dražiteljev sprejelo izklicno ceno istočasno, se med njimi opravi žreb na način, ki ga določi predsedujoči na dražbi.
 
Dražitelji fizične osebe se morajo pred dražbo izkazati z osebnim dokumentom, dražitelji pravne osebe pa z izpiskom iz sodnega/poslovnega registra, ki ne sme biti starejši kot 30 dni od dneva dražbe. Tuje pravne osebe se izkažejo z overjenim prevodom izpiska iz sodnega/poslovnega registra svojega sedeža, ki ni starejši od 30 dni od dneva dražbe. Če dražitelja na javni dražbi zastopa pooblaščenec ali oseba, ki ni zakoniti zastopnik dražitelja oz. oseba, ki je kot pooblaščena za zastopanje vpisana v sodni/poslovni register, mora zastopnik oz. pooblaščenec predložiti pooblastilo za zastopanje dražitelja, ki mora vsebovati tudi pooblastilo za sklenitev pogodbe o nakupu predmeta dražbe. Če pooblaščenec ni odvetnik, mora biti pooblastilo notarsko overjeno.
5. Pravica do preklica:
Tehnološki park Ljubljana d.o.o. si pridržuje pravico dražbo kadarkoli in iz katerega koli razloga oziroma brez razlogov, preklicati, kar lahko stori do začetka javne dražbe ali med potekom dražbe v kateremkoli koraku dražbe, in dražitelji iz tega naslova ne morejo uveljavljati nikakršnih zahtevkov zoper Tehnološki park Ljubljana d.o.o. Tehnološki park Ljubljana d.o.o. prekliče javno dražbo z objavo preklica javne dražbe na svoji spletni strani ali na sami javni dražbi. V primeru preklica javne dražbe Tehnološki park Ljubljana d.o.o. morebitno vplačano varščino brezobrestno vrne vsakemu posameznemu dražitelju tretji delovni dan po preklicu javne dražbe pod pogojem, da je dražitelj Tehnološkemu parku Ljubljana d.o.o. na el. naslov za potrdila o plačilu varščine predložil pisno izjavo z navedbo računa, na katerega naj se vrne varščina. V primeru, da se pisna izjava predloži kasneje, se neobrestovana varščina vrne tretji delovni dan po predložitvi izjave z navedbo računa, na katerega naj se vrne varščina.
6. Dodatne informacije:
Potencialni dražitelji lahko dodatne informacije dobijo v tajništvu družbe Tehnološki park Ljubljana d.o.o. (tel. 01 620 34 00).
Ogled vozila bo možen v ponedeljek, dne 19. 02. 2018 od 9.00 ure dalje na sedežu Tehnološkega parka Ljubljana d.o.o. Za ogled se lahko dogovorite po predhodni najavi v tajništvu  družbe Tehnološki park Ljubljana d.o.o. (tel. 01 620 34 00).
7. Pravo in pristojnost:
Za ta razpis oziroma objavo, postopke, vezane na ta razpis, javno dražbo in pogodbo o nakupu osebnega vozila se uporablja slovensko pravo. V primeru kakršnihkoli sporov je izključno pristojno sodišče v Ljubljani.

Jožka Hegler, v. d. direktorja
Tehnološki park Ljubljana d.o.o.


Nazaj