Finančna podpora MSP za spodbuditev trajnostne rasti v turizmu

24. 05. 2023

Finančna podpora MSP za spodbuditev trajnostne rasti v turizmu

23.5.2023 je bil objavljen javni razpis STAR GROWTH za zbiranje predlogov za finančno podporo malim in srednje velikim podjetjem (MSP), ki delujejo v Bolgariji, na Cipru, v Grčiji, Italiji, Romuniji in Sloveniji. Cilj finančne podpore je podpreti MSP v teh državah pri rasti in širjenju njihovega poslovanja. S finančno podporo v višini do 7.500 EUR na MSP in skupnim proračunom do 675.000 EUR je javni razpis STAR GROWTH odlična priložnost za pridobitev sredstev, ki jih MSP potrebujejo za prehod na višjo raven.

Da bi bila MSP upravičena do financiranja, morajo biti registrirani v državi članici EU in delovati v Bolgariji, na Cipru, v Grčiji, Italiji, Romuniji ali Sloveniji. Morajo imeti vsaj eno zaključeno poslovno leto in delovati v "pretežno podeželskih regijah” (ang. predominantly rural regions) ter "zmerno podeželskih regijah / vmesnih regijah« (ang. significantly rural regions / Intermediate), v skladu z urbanoruralno tipologijo NUTS 3. MSP morajo imeti gospodarsko dejavnost, povezano s turističnim sektorjem, v eni ali več od naslednjih treh kategorij: Hoteli in podobna namestitev (I5510); Počitniška in druga kratkotrajna namestitev (I5520); Kampi, prostori za počitniške prikolice in avtodomi (I5530).

Javni razpis STAR GROWTH na področju turizma je odprt tako za turistična MSP, ki zaostajajo glede trajnostne uspešnosti, digitalizacije ter inovativnih praks in rešitev, kot tudi za tiste, ki so že bolj napredni, da se omogoči prenos znanja, izmenjava dobrih praks med njimi in spodbuja poslovno sodelovanje.

Cilj je: 1) podpirati MSP pri sprejemanju trajnostnih in inovativnih praks s prilagojenimi dejavnostmi tehnične podpore in programi krepitve zmogljivosti, 2) podpirati MSP preko postopkov i) priprave in/ali vloge za trajnostno/okoljsko certificiranje, ii) priprave in/ali izdelave študij okoljskega odtisa izdelka (PEF) in študij okoljskega odtisa organizacije (OEF), iii) izvajanja ukrepov za izboljšanje po priporočilih študij PEF / OEF, iv) razvoja načrtov trajnostne strategije, 3) podpirati MSP pri usposabljanju in krepitvi njihovih zmogljivosti, s ciljem okrepiti znanja inovativnosti ter trajnosti njihovega osebja in 4) podpirati MSP pri povečanju konkurenčnosti preko spodbujanja inovacij v trajnostnem in odpornem turizmu.

Finančna podpora lahko pomaga podjetjem premagati finančne ovire, ki so omejevale njihovo rast in razvoj, zlasti zaradi COVID-19. S prijavo na javni razpis STAR GROWTH imajo MSP priložnost pridobiti sredstva za izvajanje trajnostnih in/ali v digitalizacijo usmerjenih dejavnosti. Iniciativa je del širših prizadevanj EU za podporo MSP ter spodbujanje inovacij in digitalizacije v regiji.

Za prijavo na javni razpis STAR GROWTH morajo MSP svoje predloge oddati prek spletne strani https://stargrowth.eu/. Predlogi naj vključujejo podroben opis aktivnosti, pričakovane rezultate ter razčlenitev pavšalnega zneska, itd. Poleg tega morajo MSP zagotoviti informacije o svojem pravnem statusu, obsegu dejavnosti, finančni uspešnosti itd. Prijave se sprejemajo do 26. julija 2023 do 17:00 po srednjeevropskem času (CET). 

* Dodatne Informacije

 

Razpis - Krajša verzija (slo):

https://stargrowth.eu/wp-content/uploads/2023/05/01_Call-Announcement_SL.pdf

Vodnik razpisa (slo): https://stargrowth.eu/wp-content/uploads/2023/05/02_Open-Call-Guide_SL.pdf

Obrazec prijave (slo):

https://stargrowth.eu/wp-content/uploads/2023/05/05_Application-Form_template_SL.pdf

Prijava – izključno preko spletnega povezave z izbiro slovenskega jezika

https://stargrowth.eu/application-form/

***

Javni razpis STAR GROWTH je del aktivnosti v okviru projekta STAR GROWTH "Trajnostna orodja in dejavnosti za rast MSP-jev v podeželskem turizmu in ekoturizmu", SMP-COSME-2021-TOURSME, številka pogodbe o dodelitvi sredstev 101085746, ki ga financira EU program “Program enotnega trga”. Projekt se je začel januarja 2023 in si prizadeva za spodbujanje trajnostne rasti MSP, ki delujejo v sektorjih podeželskega turizma in ekoturizma v Grčiji, na Cipru, v Bolgariji, Sloveniji, Romuniji in Italiji. Projekt ponuja tehnično in finančno podporo ter krepi ozaveščenost, razvoj in zmogljivosti MSP-jev na področju trajnostnih inovacij.

Ta članek je bil so-financiran s strani Evropske unije. Izražena mnenja in stališča so izključno mnenja in stališča avtorjev in ne odražajo nujno mnenja Evropske unije ali Evropskega sveta za inovacije ter Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja (EISMEA). Evropska unija ali organ, ki je dodelil sredstva, za njih ne more prevzeti odgovornosti.

 

Nazaj