V Tehnološkem parku Ljubljana smo uspešno zaključili konferenco Vanguard

20. 12. 2017

V Tehnološkem parku Ljubljana smo uspešno zaključili konferenco Vanguard

V torek 12. decembra 2017, je Tehnološki park Ljubljana d.o.o. z Ministrstvom RS za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom RS za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Službo Vlade RS za regionalni razvoj in kohezijsko politiko – Sektorjem za koordinacijo pametne specializacije, organiziral mednarodno konferenco o možnostih vključevanja slovenskih deležnikov (predvsem raziskovalnih institucij in podjetij) v transnacionalne pobude S3 in Vanguard iniciativo, z naslovom: Priložnost za sodelovanje in rast R&I deležnikov v evropskem tematskem partnerstvu S3 in Vanguard iniciativi.

Gostili smo preko 80 udeležencev iz Slovenije in tujine; oblikovalce politik,  predstavnike raziskovalnih organizacij, Strateško razvojno inovacijskih partnerstev (SRIP), podjetja in posredniške organizacije ter ugledne slovenske in tuje strokovnjake. Z mednarodnimi predavatelji – predstavnikom Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije in JRC S3 Platforme Alešem Gnamušem, vodjo Vanguard iniciative Valentino Pinno (predstavnice regije Lombardija), nosilcem  pilotnega projekta v okviru Vanguard iniciative, Giacomom Copanijem (Italian Research council), in drugimi akterji, smo predstavili aktivnosti v okviru iniciative ter možnosti vključevanja v Evropska tematska S3 partnerstva (EU TS3P).

In kaj je Vanguard iniciativa? Vanguard Iniciativa združuje 35 Evropskih regij, ki v svoji strategiji pametne specializacije poudarjajo napredne industrije, modernizacijo in tehnološke inovacije. Republika Slovenija je postala polnopravna članica iniciative 22. novembra 2017, ko so tri ministrstva: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ter Ministrstvo za razvoj, strateške projekte in kohezijo, podpisala Milansko deklaracijo. Kot pravi g. Copani, »Vanguard iniciativa omogoča ustvarjanje kanalov, ki podjetjem pomaga sodelovati pri hitrejšem razvoju produktov in trženju lastnih storitev. Omogoča tudi  povezovanje vseh deležnikov trikotnika znanja, njen končni cilj pa je postavitev pilotnih tovarn, ki bodo podjetjem omogočala hitrejši razvoj izdelkov in storitev«, raziskovalnim organizacijam pa ustrezen prenos znanja v industrijo.

Tokratna konferenca je obravnavala naslednja področja:

    priložnosti za sodelovanje in rast R&I deležnikov v Evropskih tematskih S3 partnerstvih in v Vanguard iniciativi,
    pomen Vanguard iniciative za raziskovalne organizacije, podjetja, posredniške organizacije in odločevalce vseh treh resorjev,
    prezentacija uspešnih in trajnostnih pilotnih projektov znotraj Vanguard iniciative, ter možnosti vključitve slovenskih deležnikov,
    najboljše prakse industrije 4.0 in komercializacija R&D procesov,
    digitalizacija in vpeljava pametnih procesov ter tehnologij v MSP, iniciativa, ki se razvija iz Vanguard pobude,
    predstavitev slovenskih pilotskih tovarn (Pilot Plants) in bodočih vozlišč za digitalne inovacije (Digital Innovation Hubs),
    implementacija nadnacionalnih pobud ter razvoj grozdov in
    predstavitev vizije in nadaljnjih aktivnosti projektov Greenomed in Smart-Space.

 

Osrednji del konference je potekal v obliki okrogle mize, na kateri so Peter Wostner iz SVRK, Ales Hančič iz TECOS, Iztok Lesjak iz Tehnološkega parka Ljubljana d.o.o., Giacomo Copani - ITIA CNR-Lombardy, Valentina Pinna, predstavnica Vanguard in Maja Ferlinc, Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA), razpravljali o vplivu in priložnostih Vanguard iniciative za podjetja, posredniške organizacije in odločevalce. Aleš Hančič je opozoril na nujno potrebno takojšnjo identifikacijo potreb ter na pomanjkanje časa, sredstev in strokovnjakov na področju digitalizacije v podjetjih in ravno Vanguard iniciativo vidi kot odlično priložnost, ki je z možnostmi povezovanja različnih nivojev, podjetjem v veliko pomoč. Valentnina Pinna, poudarja da ima Slovenija edinstveno priložnost za vključevanje v iniciativo in izkoriščanje njenih potencialov, da pa je potrebno znotraj Slovenije skonsolidirati partnerstva in aktivno ter hitro pristopiti v pilotne projekte. Iztok Lesjak pravi, da je včasih veljalo, da če nisi na internetu, ne obstajaš, sedaj pa prihaja do izraza dejstvo, da če podjetje ne bo vpeto v mednarodne verige vrednosti, ne bo imelo možnosti za vstop na globalni trg in hiter razvoj storitev oziroma produktov. Odgovor na to po njegovem mnenju ponujajo EU TS3P partnerstva in Vanguard iniciativa, kot ena ključnih pobud, ki naj bi s ejih slovenski deležniki čimprej priključili.  Glavno sporočilo tokratnega srečanja je, da je potrebno informacije o možnostih vključevanja in koristih le-tega v EUTS3P partnerstva in Vanguard iniciativo razširiti med slovenskimi podjetji. Ker je to naloga SRIP partnerstev, bo že v januarju organiziran dogodek, kjer se bodo vsi deležniki podrobneje dogovorili o naslednjih korakih.

Tehnološki park Ljubljana d.o.o. je na področje digitalizacije in tematskih partnerstev S3 vključen kot partner mednarodnih projektov GREENOMED (financiran iz programa Interreg Mediteran) in SMART-SPACE (financiran iz programa Interreg Alpski prostor), ki sta tudi omogočila tokratno konferenco. Projekt GREENOMED si prizadeva za prenos izkušenj in metodologije Vanguard iniciative na nove regije, še posebej na področju zelene in trajnostne proizvodnje. Projekt SMART-SPACE se osredotoča na oblikovanje transnacionalnega digitalnega vozlišča (Digital innovation hub) ter ustvarja in testira storitve in podporo za podjetja, oblikovalce politik in posredniške organizacije.

Nazaj