Nahajate se tukaj

Kako do članstva?

Postopek vključitve delimo glede na štiri različne oblike članstva Tehnološkega parka Ljubljana:

  1. Potencialni člani: program predinkubacije za podjetniške skupine
  2. Redni člani: program inkubacije za start-up podjetja
  3. Pridruženi člani: bivši redni člani ali druga zunanja hitro-rastoča inovativna podjetja
  4. Interesni člani

 

1. POTENCIALNI ČLANI: Program predinkubacije za podjetniške skupine

V Tehnološkem parku Ljubljana smo oblikovali program predinkubacije, v katerem nosilcem obetavnih podjetniških idej nudimo strokovno pomoč pri presoji podjetniške priložnosti ter pripravi učinkovitega poslovnega načrta, ki jim bo omogočil uspešen zagon podjetja ter vključitev v redno članstvo.

TRIJE KORAKI za vključitev v program predinkubacije TP Lj:

1. Oddaja ustrezno izpolnjenega obrazca “Obrazec za opis podjetniške ideje in ekipe” na e-mail naslov: startupcenter@tp-lj.si .

2. Povabilo podjetniške ekipe na sestanek s svetovalcem start-up centra TP Lj v času “uradnih svetovalnih terminov”

3. Obetavna podjetniška ekipa prejme ponudbo za sklenitev pogodbe o predinkubaciji in s tem pridobitve statusa potencialnega člana TP Lj.

 

2. REDNI ČLANI: Program inkubacije za start-up podjetja (niso starejša od treh let)

Vključitev v program inkubacije

V program inkubacije se lahko vključi katerokoli Start-up podjetje, ki z oddajo vloge in s predstavitvijo poslovne ideje prepriča ekipo Start:up centra Tehnološkega parka Ljubljana.. Program  je namenjen inovativnim start-up podjetjem, ki so mlajša od  3 let, izjemoma 5 let (npr. biotehnološka podjetja, kjer je razvoj proizvodov daljši). 

Podjetja prejmejo  celovito podporo v storitvah in infrastrukturi: splošno in specialistično podjetniško svetovanje, mentorstvo, coaching, mreženje in možnost uporabe različnih platform, opreme, prostorov in laboratorijev. Najboljša start-up podjetja so promovirana širši javnosti  v okviru tekmovanja Start:up leta, strokovni javnosti v okviru pospeševalnikov Geek House in Go:Global. Za podporo podjetjem pri njihovem prodoru na svetovne trge, pa smo zasnovali celovit program podpore pod blagovno znamko Go:Global Slovenija.

Koraki za vključitev v program inkubacije:

1.Podjetnik fizično ali po pošti odda formalno vlogo za članstvo (vsebino vloge mora oddati tudi v elektronski obliki na elektronski naslov startupcenter@tp-lj.si).

2.Ekipa Tehnološkega parka Ljubljana oceni vloge in pozitivno ocenjene kandidate povabi na sestanek oz. osebno predstavitev.

3.Podjetje pridobi status rednega člana s sklenitvijo pogodbe o inkubaciji. Članstvo je brezplačno.

POMEMBNO:
Start-up podjetja, ki so se uvrstila na tekmovanje Start:up leta, bila uspešna pri razpisu P2 Slovenskega podjetniškega sklada ali kandidirala na razpisa SK75 in SK200, pri oddaji vloge za članstvo v Tehnološkem parku Ljubljana niso dodatno obravnavana. Po izraženi želji za vključitev v Tehnološki park Ljubljana, se s podjetjem sklene pogodba o inkubaciji in s tem pridobijo status rednega člana.

 

3. PRIDRUŽENI ČLANI: Bivši redni člani ali druga zunanja hitro-rastoča inovativna podjetja

PREHOD iz rednega članstva v pridruženo članstvo

Redni člani si lahko po preteku obdobja rednega članstva, pridobijo posebno “vabilo vodstva TPLj” za pridruženo članstvo. Vodstvo TP Lj izda vabilo pod pogojem, če oceni, da lahko s svojim programom za rast pripomore k uspešnemu razvoju podjetja ter da podjetje ustreza kriterijem hitro-rastočega inovativnega podjetja.

TRIJE KORAKI za vključitev zunanjih inovativnih podjetij v pridruženo članstvo:

1. Inovativna podjetja s potencialom za hitro-rast, ki bi se želela vključiti v program za rast, lahko podajo vlogo za sprejem v pridruženo članstvo. Podjetje fizično ali po pošti odda formalno vlogo za pridruženo članstvo, ki vsebuje po 4 izvode sledečih dokumentov (vsebino vloge mora oddati tudi v elektronski obliki, in sicer na prenosnem mediju ali na e-pošti naslov vera.nunic@tp-lj.si):

  • Izpolnjen in podpisan obrazec  “Vloga za sprejem v pridruženo članstvo”
  • Kratek opis prodajnega programa in raziskovalno-razvojnih izzivov podjetja ter načrtov za rast podjetja,
  • Bilanca stanja in bilanca uspeha preteklega poslovnega leta

2. Ocena vloge s strani ekipe TP Lj in povabilo pozitivno ocenjenih kandidatov na sestanek:

Po izvedenem sestanku in po posvetovanju, komisija izdela mnenje o primernosti vključitve novega subjekta v pridruženo članstvo TP Lj. Končno oceno komisije direktor TP Lj posreduje Skupščini Tehnološkega parka Ljubljana, da izrazi svoje morebitne zadržke iz naslova urejenega statusa intelektualne lastnine. Če člani skupščine ne podajo argumentiranih zadržkov, potem direktor TP Lj start-up podjetju izda sklep o pozitivni oceni za podelitev statusa pridruženega člana TP Lj in posreduje v podpis pogodbe o pridruženem članstvu.

3. Podelitev statusa pridruženega člana in podpis pogodbe o pridruženem članstvu.

 

4. INTERESNI ČLANI:

Tehnološki park Ljubljana izgrajuje stimulativno inovativno okolje, katerega tvorijo podjetniške skupine s svojimi projekti, start-up podjetja, inovativna uveljavljena podjetja, raziskovalno-razvojne organizacije, ponudniki kapitala ter različna druga storitvena podjetja, ki zaokrožajo ponudbo inovativnega okolja TP Lj. Ključni cilj je pospeševanje pretoka ljudi, idej, informacij, znanja, storitev, kapitala in raziskovalno-razvojnih virov.

V primeru, ko Tehnološki park Ljubljana in določeno podjetje ali organizacija identificirata možnosti za sodelovanju na področju razvoja inovativnega okolja, se poskušata uskladiti glede pozitivnega prispevka podjetja oziroma organizacije k so-oblikovanju inovativnega okolja TP Lj. Identificiran in opredeljen vzajemni interes za sodelovanje se formalizira s podpisom “Memuranduma o sodelovanju pri razvoju inovativnega okolja TP Lj”, ki partnerskemu podjetju oziroma organizaciji podeljuje status Interesnega člana TP Lj.
 

VIDEO PREDSTAVITEV TPLJ

Oglejte si predstavitveni video

Stopite v stik

Kontakt

Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
Tehnološki park 19
1000 Ljubljana

T 01 620 34 00
F 01 620 34 09
E info@tp-lj.si